Detaljer om emnet ECN306

ECN306 Økonomi og bærekraft

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Anders Dugstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparalellen. Første del er forelesninger og noe grupperarbeid. Siste del er gruppearbeid og presentasjoner.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Emne er forbeholdt studenter på master i samfunnsøkonomi og økonomi og administrasjon. Studenter fra andre studieprogrammer ved NMBU og innvekslingsstudenter som har god bakgrunn i økonomi, kan også søke opptak til emne ved å sende e-post til studieveileder ved Handelshøyskolen: studieveileder-hh@nmbu.no.
Emnets innhold:
Kurset består av to deler. I første del gis en innføring i nøkkelbegreper, teorier og begrepsrammer for bærekraftens økonomi. Temaene inkluderer: definisjon og operasjonalisering av bærekraft (miljø, sosial, økonomisk), "doughnut" økonomi og planetens/vekstens grenser ("planetary boundaries"), virkemidler (grønne skatter, kvotehandel, grønne "puff" ("nudging") osv.), verdsetting og risiko, og politisk økonomi. I andre del vil studentene anvende disse til et bestemt case (problem eller politikk knyttet til bærekraft), og bruke en modifiser case-studie metode: definere probelmet, identifisere akttørene, beskrive og vurdere handlingsalternativene, og strategi for implementering. Eksempler på temaer er norske politiske virkemidler (for eksempel subsidier av elektriske kjøretøyer, rushtidavgift, petroleumslisenser, teknologiutvikling) eller internasjonale problemer (for eksempel karbonhandel, import av palmeolje).
Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av kurset skal studentene: - Ha forståelse av økonomiske begreper og teorier som er relevante for bærekraft. - Kunne anvende disse på spesifikke problemer eller politiske virkemidler. - Ha gode ferdigheter i å gjøre uavhengig innsamling av relevant informasjon, data og forskning. - Ha forbedret sine ferdigheter i gruppearbeid og presentasjon av eget arbeid.
Læringsaktiviteter:
Den første delen er i form av forelesninger, studentpresentasjoner og gruppediskusjoner. Den andre delen består av gruppearbeid. Gruppene vil gjøre selvstendig infromasjonssøk og sammenstilling av informasjon på det valgte temaet, utarbeide en presentasjon og skrive en sluttrapport. 
Læringsstøtte:
Hver gruppe vil bli tildelt et veileder blant de vitenskapelig ansatte for sin case studie.
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen samfunnsøkonomi, inkludert mikroøkonomi og fortrinnsvis også miljø- og ressursøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatiorisk oppmøte på første forelesning, og på 2/3 av de resterende forelesningene (som er en gang per uke). Obligatorisk deltagelse i gruppearbeidet, og i klassepresentasjon av gruppens rapport.
Vurderingsordning:
En gruppepresentasjon (rapport) utgjør 100% av sluttkarakteren. Bestått / ikke bestått. 
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere kvaliteten på pensum og kriteriene for eksamen.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Tre timer i uken for forelesninger (del 1) og gruppearbeid (del 2). En full dag for presentasjon av casestudier ved slutten av kurset.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått