Course code ECN303

ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Annual
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
The course starts in the autumn paraallel. The course has teaching/assessment in the autumn parallel.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-ECON
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gi dybdekunnskaper og forståelse av metoder for analyse av survey og eksperimentelle data med vekt på økonometriske metoder anvendt på økonomiske data som gir evnen til i identifisere og unngå logiske brister i analysen. Introduksjon til måling av virkninger (f.eks. skille kausalitet fra korrelasjon), virkninger på hva, virkninger av hva. Oversikt over metoder, deres styrker, svakheter og anvendelsesområder. Gjennomgang av følgende metoder med øvinger: Matching metoder, Instrumentvariabel-metoder, Control function (Selection) metoder, Difference-in-difference metoder, Panel data metoder, Pipeline og eksperimentelle metoder. Studentene får øvinger (med innlevering) i bruk av de forskjellinge metodene..
Læringsutbytte:

1. Studentene lærer å vurdere utfordringene knyttet til å identifisere og måle virkninger (impacts)

av politikk, prosjekter, sjokk (det man vil måle virkningene av).

2. Studentene lærer å bruke forskjellige statistiske metoder for å måle impacts med virkelige data.

3. Studentene lærer å inspisere data, data kvalitet, og kritisk velge relevante variabler for analysene.

4. Studentene lærer å bruke STATA programvare til impact assessment.

5. Studentene lærer å kritisk sammenligne metoder, deres styrker og svakheter og hvordan de eventuelt best kan kombinere dem.  

6. Kunnskapene ervervet i kurset er svært viktige for å kunne gjøre gode og kritiske empiriske analyser med vekt på bærekraft. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger. Det er fire øvinger i kurset, som går på å lære å bruke ulike statistiske metoder for å måle virkninger. Hver metode og øving introduseres gjennom en forelesning og studentene bruker så de neste to ukene på å gjennomføre øvingen. For de fire analyseøvingene må studentene skaffe seg oversikt over et datasett som de må velge variabler i for sine analyser. Kurset har en "learning by doing" filosofi og studentene kan få hjelp fra lærer/øvingslærer i eller utenom øvingstimene når de trenger det. Mot slutten av kurset får studentene i oppgave å sammenligne metodene mot hverandre og kritisk tenke igjennom fordeler og ulemper med hver og hvordan de eventuelt kan kombineres.
Læringsstøtte:
Øvinger med støtte fra lærer/øvingslærer.
Pensum:
Cameron, A. C. and Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics Using Stata. Revised Edition. Stata Press. Detaljert pensumliste deles ut ved kursstart. Powerpoints legges ut i Canvas til hver forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN201 Økonometri eller tilsvarende, STAT100 Statistikk, basiskunnskap i bruk av STATA.
Anbefalte forkunnskaper:
Anbefalt å ha tatt ECN301 Økonometrisk metode.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i øvinger er obligatorisk. Øvingene med lærerstøtte/øvingslærer foregår i datasal hvor veiledning gis etter behov. Det er viktig at studentene møter forberedt til øvingene slik at de vet hva de trenger å spørre om og få hjelp til. Fire obligatoriske øvinger må være innlevert og godkjent (kvalitetsstandard) før man kan gå opp til eksamen. Øvinger er gyldige til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.
Sensor:
External examiner quality assures the syllabus, exam papers and principles for evaluation and answers.
Merknader:
The course will be taught in English. Exchange students can contact study supervisors at the Norwegian Business School (studieveileder-hh@nmbu.no) to assess whether they can be admitted to the course.
Normert arbeidsmengde:
125 hours
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
There is some overlap with ECN301 but the course is thought to be complementary to ECN301 as it provides more practical exercises in the use of some methods that are also introduced in ECN301.
Undervisningstid:
2 hours per week, combining lectures and exercises.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer