Course code ECN301

ECN301 Økonometrisk metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: <p>Årlig</p><p>I studieåret 2020/2021 tilbys emnet både høst og vår. Fra studieåret 2021/2022 tilbys emnet kun i vårsemesteret. </p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i parallellen. Emnet har undervisning/vurdering både i høstparallellen og i vårparallellen.

I studieåret 2020/2021 tilbys emnet både høst og vår. Fra studieåret 2021/2022 tilbys emnet kun i vårsemesteret. 

Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset fokuserar på moderne økonometriske metodar for bruk av og analyse med økonomiske data, både tverrsnittsdata og tidsrekkedata. Fylgjande emne vert dekt: estimering av, og testing i, lineær regresjonsmodellar med stokastiske og endogene forklaringsvariablar, modellar for paneldata, modellar med avgrensa avhengige variablar modellar med seleksjon og tidsrekke modellar med stasjonæritet og ikkje-stasjonæritet, predikasjon og kryssvalidering.
Læringsutbytte:
Kurset har som målsetjing at studenten kan gjennomføre sjølvstendig økonometrisk analyse, ha kjennskap til ulike kjelder for økonomiske data, kunne kombinere data frå ulike kjelder, kunne evaluere kritisk eigne og andre sine analyser med omsyn til val av modell, metode og tolkning av resultat, og kunne kommunisere empirisk analyse og resultat.  Det vert lagt vekt på at alt analysearbeid fyller vanlege krav til god vitenskapleg praksis med omsyn til dokumentasjon og etterprøving.
Læringsaktiviteter:
Kurset nyttar forelesningar, organiserte øvingar, og sjølvsstudium. Det er fire individuelle øvingar og eit gruppeprosjekt med muntleg presentasjon av økonometrisk analyse. Omlag 20% av tida er organisert undervisningsaktiitet, 30% er arbeid med øvingar, 20% er arbeid med gruppeprosjekt og 30%  er sjølvstudium.
Læringsstøtte:
Kontortid 2t/uke.
Pensum:
J.M. Wooldridge (2020): 'Introduction to Econometrics', 7ande utgåve. Utvalde kapittel. Utdelt materiale. (Med atterhald om endring).
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk, ECN201 Økonometri (eller regresjonsanalyse), Lineær algebra tilsvarende ECN302 Matematikk for økonomer.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurs i mikro- og makroøkonomi. Erfaring med  programmeringsspråk som Python og/eller R.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og prosjektarbeid med økonometrisk analyse ved hjelp av datamaskin. Obligatoriske øvinger og prosjektarbeid gjelder i 2 år.
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering bestående av:
5 oppgaver/innleveringer (50 %, 10 % hver).
Hjemmeeksamen på 48 timer (50 %).

Sensor:
Ekstern sensor deltek i vurdering av emneinnhald og evalueringsopplegget.
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

I studieåret 2020/2021 tilbys emnet både høst og vår. Fra studieåret 2021/2022 tilbys emnet kun i vårsemesteret. 

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesning: 44t. Organiserte øvingar 20t.
Eksamensdetaljer: :