Course code ECN301

ECN301 Økonometrisk metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset fokuserar på moderne økonometriske metodar for bruk av og analyse med økonomiske data, både tverrsnittsdata og tidsrekkedata. Fylgjande emne vert dekt: estimering av, og testing i, lineær regresjonsmodellar med stokastiske og endogene forklaringsvariablar, modellar for paneldata, modellar med avgrensa avhengige variablar modellar med seleksjon og tidsrekke modellar med stasjonæritet og ikkje-stasjonæritet, predikasjon og kryssvalidering.
Læringsutbytte:
Kurset har som målsetjing at studenten kan gjennomføre sjølvstendig økonometrisk analyse, og kunne evaluere kritisk eigne og andre sine analyser med omsyn til val av modell, metode og tolkning av resultat. Analysearbeidet skal gjennomførast ved hjelp av eigna programvare på datamaskin. Det vert lagt vekt på at alt analysearbeid fyller vanlege krav til god vitenskapleg praksis med omsyn til dokumentasjon og etterprøving.
Læringsaktiviteter:
Kurset nyttar forelesningar, organiserte øvingar med programvare for økonometri, og sjølvstendige øvingar.
Læringsstøtte:
Kontortid 2t/uke.
Pensum:
J.M. Wooldridge (2020): 'Introduction to Econometrics', 7ande utgåve. Utvalde kapittel. Utdelt materiale. (Med atterhald om endring).
Forutsatte forkunnskaper:
ECN201 Økonometri (eller regresjonsanalyse), STAT100 Statistikk, ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd, og lineær algebra tilsvarende ECN302 Matematikk for økonomer.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og prosjektarbeid med økonometrisk analyse ved hjelp av datamaskin. Obligatoriske øvinger og prosjektarbeid gjelder i 2 år.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor deltek i vurdering av emneinnhald og evalueringsopplegget.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN300 - 5 stp. 
Undervisningstid:
Forelesning: 44t. Organiserte øvingar 20t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått