Course code ECN301

ECN301 Økonometrisk metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset fokuserar på moderne økonometriske metodar for analyse av økonomiske data, både tverrsnittsdata og tidsrekkedata. Fylgjande emne vert dekt: estimering av, og testing i, lineær regresjonsmodellar med stokastiske og endogene forklaringsvariablar paneldata modellar simultane ligningssystem modellar med avgrensa avhengige variablar modellar med seleksjon og tidsrekke modellar med stasjonæritet og ikkje-stasjonæritet.
Læringsutbytte:
Kurset har som målsetjing at studenten kan gjennomføre sjølvstendig økonometrisk analyse, og kunne evaluere kritisk eigne og andre sine analyser med omsyn til val av modell, metode og tolkning av resultat. Analysearbeidet skal gjennomførast ved hjelp av eigna programvare på datamaskin. Det vert lagt vekt på at alt analysearbeid fyller vanlege krav til god vitenskapleg praksis med omsyn til dokumentasjon og etterprøving.
Læringsaktiviteter:
Kurset nyttar forelesningar, organiserte øvingar med programvare for økonometri, og sjølvstendige øvingar.
Læringsstøtte:
Kontortid 2t/uke.
Pensum:
J.M. Wooldridge (2014): 'Introduction to Econometrics', 1st edition. Utvalde kapittel. Utdelt materiale. (Med atterhald om endring).
Forutsatte forkunnskaper:
Innføringskurs i økonometri (ECN201) (eller regresjonsanalyse), statistikk (STAT100), mikroøkonomi (ECN210), og lineær algebra tilsvarende ECN302.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og prosjektarbeid med økonometrisk analyse ved hjelp av datamaskin. (Godkjenning gjeld i to - 2 - år.)
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen som teller 100%, 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurdering av emneinnhald og evalueringsopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 300t, derav 70t organisert aktivitet, og ca.80t oppgaveløysing/prosjektarbeid og 150t sjølvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Dette kurset erstatter ECN300. Det kan ikke gis studiepoeng for både ECN300 og ECN301.
Undervisningstid:
Forelesning: 45t. Organiserte øvingar 25t.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått