ECN301 Økonometrisk metode

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Olvar Bergland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet tek til i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.

Om dette emnet

Emnet fokuserar på moderne økonometriske metodar for bruk av og analyse med økonomiske data, både tverrsnittsdata og tidsrekkedata. Fylgjande emne vert dekt: estimering av, og testing i, lineær regresjonsmodellar med stokastiske og endogene forklaringsvariablar, modellar for paneldata, modellar med avgrensa avhengige variablar, modellar med seleksjon og tidsrekke modellar med stasjonæritet og ikkje-stasjonæritet, predikasjon og kryssvalidering.

Dette lærer du

Emnet har som målsetjing at studenten kan gjennomføre sjølvstendig økonometrisk analyse, ha kjennskap til ulike kjelder for økonomiske data, kunne kombinere data frå ulike kjelder, kunne evaluere kritisk eigne og andre sine analyser med omsyn til val av modell, metode og tolkning av resultat, og kunne kommunisere empirisk analyse og resultat. Det vert lagt vekt på at alt analysearbeid fyller vanlege krav til god vitenskapleg praksis med omsyn til dokumentasjon og etterprøving.
 • Emnet nyttar forelesningar, organiserte øvingar, og sjølvsstudium. Det er seks individuelle oppgåver. Oppgåvene omfatter mellom annet datafangst, datarydding, estimering av økonometriske modellar, tolking og presentasjon av resultat, og kritisk vurdering av økonometrisk analyse.

  Omlag 20% av tida er organisert undervisningsaktiitet, 40% er arbeid med øvingar, 20% er arbeid med gruppeprosjekt og 40% er sjølvstudium.

 • Kontortid 2t/veke.
 • J.M. Wooldridge (2020): 'Introduction to Econometrics', 7ande utgåve. Utvalde kapittel. Utdelt materiale. (Med atterhald om endring).
 • STAT100 Statistikk, ECN201 Økonometri (eller regresjonsanalyse), Lineær algebra tilsvarende ECN302 Matematikk for økonomer. BUS350 Data Analytics in R.
 • Samla vurdering av to delar: i) mappe (60 %) og ii) muntleg eksamen (40 %) som finn stad i eksamensperioden. Mappa inneheld innleverte oppgåver (6 oppgåver). Muntleg eksamen omfatter presentasjon med bakgrunn i ei av oppgåvene frå undervisningsperioden og spørsmål relatert til pensum i emnet.

  For at emnet skal være bestått må alle delvurderinger være bestått i samme semester.

  Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet. De som ikke består emnet må ta hele emnet på nytt neste gang kurset organiseres.

 • Ekstern sensor deltek i vurdering av emneinnhald og evalueringsopplegget.
 • Muntleg presentasjon av resultat frå ei av innleveringsoppgåavene.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • Forelesning: 44t. Organiserte øvingar 20t.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK