Course code ECN301

ECN301 Økonometrisk metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet tek til i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset fokuserar på moderne økonometriske metodar for bruk av og analyse med økonomiske data, både tverrsnittsdata og tidsrekkedata. Fylgjande emne vert dekt: estimering av, og testing i, lineær regresjonsmodellar med stokastiske og endogene forklaringsvariablar, modellar for paneldata, modellar med avgrensa avhengige variablar modellar med seleksjon og tidsrekke modellar med stasjonæritet og ikkje-stasjonæritet, predikasjon og kryssvalidering.
Læringsutbytte:
Kurset har som målsetjing at studenten kan gjennomføre sjølvstendig økonometrisk analyse, ha kjennskap til ulike kjelder for økonomiske data, kunne kombinere data frå ulike kjelder, kunne evaluere kritisk eigne og andre sine analyser med omsyn til val av modell, metode og tolkning av resultat, og kunne kommunisere empirisk analyse og resultat.  Det vert lagt vekt på at alt analysearbeid fyller vanlege krav til god vitenskapleg praksis med omsyn til dokumentasjon og etterprøving.
Læringsaktiviteter:

Kurset nyttar forelesningar, organiserte øvingar, og sjølvsstudium. Det er seks individuelle oppgåver. Oppgåvene omfatter ma datafangst, datarydding, estimering av økonetriske modellar, tolking og presneasjon av resultat, og kritisk vurdering av økonometrisk analyse. 

Omlag 20% av tida er organisert undervisningsaktiitet, 40% er arbeid med øvingar, 20% er arbeid med gruppeprosjekt og 40% er sjølvstudium.

Pensum:
J.M. Wooldridge (2020): 'Introduction to Econometrics', 7ande utgåve. Utvalde kapittel. Utdelt materiale. (Med atterhald om endring).
Vurderingsordning:
Samla vurdering av to delar: i) mappe (60 %) og ii) muntleg eksamen (40 %) som finn stad i eksamensperioden. Mappa inneheld innleverte oppgåver (6 oppgåver). Muntleg eksamen omfatter presentasjon med bakgrunn i ei av oppgåvene frå undervisningsperioden og spørsmål relatert til pensum i kurset.
Sensor:
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer