Course code ECN280

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Anders Dugstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset består av tre hoveddeler: 1) Fossile brensler; 2) Kraftmarkedet; og 3) Energi, miljø & teknologi.

1) Fossile brensler: Spesiell fokus på oljemarkedet (inkl. OPECs atferd), det europeiske gassmarkedet, og teori om ikke-fornybare ressurser.

2) Kraftmarkedet: Spesiell fokus på vannkraft og disponering av vann i magasiner, og samspill med uregulerbar kraft og termisk kraft (f.eks. gasskraft).

3) Energi, miljø & teknologi: Spesiell fokus på virkemidler i energi- og klimapolitikken og effekter på energimarkeder, samt betydning av nye energiteknologier.

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

  • Innsikt i internasjonale energimarkeder, inkl. viktige drivkrefter for utviklingen i disse markedene samt sentrale problemstillinger
  • Innsikt i det norske kraftmarkedet, inkl. viktige drivkrefter for utviklingen i dette markedet samt sentrale problemstillinger
  • Kjennskap til viktige virkemidler i energi- og klimapolitikken, samt nye energiteknologier, og hvordan disse kan påvirke energimarkedene

Ferdighetsmål:

  • Kunne analysere og forstå hvordan ulike drivkrefter kan påvirke energimarkeder
  • Kunne analysere og forstå hvordan markedsmakt kan påvirke energimarkeder, og hva som kjennetegner markeder for ikke-fornybare ressurser. 
  • Kunne analysere og forstå markedslikevekten i et vannkraftbasert kraftmarked ved bruk av økonomiske modeller, og forstå hva som påvirker vannkraftprodusentenes valg av produksjon.
  • Kunne analysere og forstå effekten av ulike typer energi- og klimapolitikk i energimarkedet. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger (inkl. flere gjesteforelesninger), øvingstimer, egenstudier, semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Øvingstimer. Veiledning og tilbakemeldinger ifm. skriving av semesteroppgave. Nettstøtte.
Pensum:

Utvalgte artikler og bokkapitler, inkl. deler av følgende bøker:

Førsund, F. R. (2007): Hydropower Economics. International Series in Operations Research and Management Science, ISOR 112, Springer 2007. ISBN 978-0-387-73026-4

Battacharya, S.C. (2011): Energy Economics. Concepts, Issues, Markets and Governance, Springer. 

Alt av pensum (inkl bokkapitlene) vil være tilgjengelig på Canvas. Pensumplan utdeles på første forelesning (se også web-sidene for kurset)

Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi tilsvarende ECN210 eller ECN211, og introduksjonskurs i matematikk tilsvarende ECN102/MATH100. 
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave og to av tre obligatoriske oppgaver må bestås. Semesteroppgaven skrives i gruppe på 2-3 studenter. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) som teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Semesteroppgaven må skrives på engelsk, mens obligatoriske oppgaver og eksamen kan skrives på norsk eller engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger 4 timer pr. uke. Øvingstimer 2 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer