Course code ECN280

ECN280 Energiøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Torstein Arne Bye, Knut Einar Rosendahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Ingen
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1) Introduksjonsforelesning med overblikk over energimarkeder. 2) Vanndisponering i et hydrobasert kraftsystem - fra enkle systemer til kompliserte systemer - med hovedvekt på teori og prising gjennom ulike former for skranker i systemet. 3) Fra frikonkurranse til markedsmakt i energimarkeder 4) Bruk av enkle og komplekse virkemidler i energi og miljøpolitikken (av viktighet for energi). Samspillseffekter mellom virkemidler. 5) Spesielle problemstillinger knyttet til gass og gass transport. 6) Spesielle problemstillinger knyttet til oljemarkedene.
Læringsutbytte:
Å gi studentene forståelse for sentrale økonomiske problemstillinger og innblikk i teori og analysemetoder i tilknytning til produksjon, omsetning, handel med og skattlegging av ulike energiformer i en desentral og liten åpen økonomi.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, egenstudier, oppgaveløsning.
Læringsstøtte:
Bøker og artikler.
Pensum:
Pensumplan utdeles på første forelesning. Se web-sidene for kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi, tilsvarende ECN210.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, veiledning på faste dager. 4 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått