Course code ECN280

Emneansvarlige: Torstein Arne Bye
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

1) Introduksjonsforelesning med overblikk over energimarkeder.

2) Vanndisponering i et hydrobasert kraftsystem - fra enkle systemer til kompliserte systemer - med hovedvekt på teori og prising gjennom ulike former for skranker i systemet.

3) Fra frikonkurranse til markedsmakt i energimarkeder

4) Bruk av enkle og komplekse virkemidler i energi og miljøpolitikken (av viktighet for energi). Samspillseffekter mellom virkemidler.

5) Spesielle problemstillinger knyttet til gass og gass transport.

6) Spesielle problemstillinger knyttet til oljemarkedene.

Læringsutbytte:

Å gi studentene forståelse for sentrale økonomiske problemstillinger og innblikk i teori og analysemetoder i tilknytning til produksjon, omsetning, handel med og skattlegging av ulike energiformer i en desentral og liten åpen økonomi.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, egenstudier, oppgaveløsning.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Pensumplan utdeles på første forelesning. Se web-sidene for kurset.

Forutsatte forkunnskaper:

Mikroøkonomi, tilsvarende ECN210.

Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen - 3,5 timer, teller 100%.

Sensor:

Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

300 timer.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger, veiledning på faste dager.

4 timer pr. uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått