Detaljer om emnet ECN280

ECN280 Energiøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Anders Dugstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Ingen
Emnets innhold:

Kurset består av tre hoveddeler: 1) Fossile brensler; 2) Kraftmarkedet; og 3) Energi, miljø & teknologi.

1) Fossile brensler: Spesiell fokus på oljemarkedet (inkl. OPECs atferd), det europeiske gassmarkedet, og teori om ikke-fornybare ressurser.

2) Kraftmarkedet: Spesiell fokus på vannkraft og disponering av vann i magasiner, og samspill med uregulerbar kraft og termisk kraft (f.eks. gasskraft).

3) Energi, miljø & teknologi: Spesiell fokus på virkemidler i energi- og klimapolitikken og effekter på energimarkeder, samt betydning av nye energiteknologier.

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

  • Innsikt i internasjonale energimarkeder, inkl. viktige drivkrefter for utviklingen i disse markedene samt sentrale problemstillinger
  • Innsikt i det norske kraftmarkedet, inkl. viktige drivkrefter for utviklingen i dette markedet samt sentrale problemstillinger
  • Kjennskap til viktige virkemidler i energi- og klimapolitikken, samt nye energiteknologier, og hvordan disse kan påvirke energimarkedene

Ferdighetsmål:

  • Kunne analysere og forstå hvordan ulike drivkrefter kan påvirke energimarkeder
  • Kunne analysere og forstå hvordan markedsmakt kan påvirke energimarkeder, og hva som kjennetegner markeder for ikke-fornybare ressurser. 
  • Kunne analysere og forstå markedslikevekten i et vannkraftbasert kraftmarked ved bruk av økonomiske modeller, og forstå hva som påvirker vannkraftprodusentenes valg av produksjon.
  • Kunne analysere og forstå effekten av ulike typer energi- og klimapolitikk i energimarkedet. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger (inkl. flere gjesteforelesninger), øvingstimer, egenstudier. Semesteroppgave (i gruppe på 2-3 studenter) og to av tre obligatoriske oppgaver må bestås.
Læringsstøtte:
Øvingstimer. Nettstøtte.
Pensum:

Utvalgte artikler og bokkapitler, inkl. deler av følgende bøker:

Førsund, F. R. (2007): Hydropower Economics. International Series in Operations Research and Management Science, ISOR 112, Springer 2007. ISBN 978-0-387-73026-4

Battacharya, S.C. (2011): Energy Economics. Concepts, Issues, Markets and Governance, Springer. 

Alt av pensum (inkl bokkapitlene) vil være tilgjengelig på Canvas. Pensumplan utdeles på første forelesning (se også web-sidene for kurset)

Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi tilsvarende ECN210 eller ECN211, og introduksjonskurs i matematikk tilsvarende ECN102. 
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave (skrevet i gruppe på 2-3 studenter) og to av tre obligatoriske oppgaver må bestås. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Term paper som teller 25 % og avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) som teller 75 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 4 timer pr. uke. Øvingstimer 2 timer pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående eksamen: A - E / Ikke bestått