Course code ECN275

ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler.
Læringsutbytte:
Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger. Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.
Læringsstøtte:
Øvings- og diskusjonstimer. Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Arbeid med øviniger og aktiv deltakelse er vikting for å nå læringsmålene.
Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman.
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi tilsvarende ECN210 eller ECN211.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell gode kunnskaper i matematikk på nivå med ECN102 eller tilsvarende. Kunnskap om derivasjon, integrasjon og ubeskranka og beskranka optimering.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%) i månedsskifte mars/april.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet gis første gang varparallellen 2018. Emnet erstatter ECN270.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN 373 Naturressurs- og miljøøkonomi (felles teoridel, men opbligatorisk semesteroppgave kommer i tillegg på ECN 373)
Undervisningstid:
6 timer pr uke kombinert forelesning/øvinger/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske)
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått