Course code ECN210

ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Mette Wik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Del I: Markeder og priser. Del II: Konsument-teori. Del III: Produsent-teori. Del IV: Markedsstruktur og konkurransestrategi. Del V: Generell likevekt, effektivitet og markedssvikt.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter kurset skal studenten ha grunnleggende kunnskap om sentrale mikroøkonomiske tema som:

  • Konsumentteori.
  • Produsentteori. 
  • Fullkommen konkurranse og monopol.
  • Velferdsteori.

Ferdigheter:

Etter dette kurset skal studenten:

  • kunne forklare og analysere en nyttemaksimerende konsuments allokering av inntekt mellom ulike anvendelser og ut fra det være i stand til å drøfte hvordan endringer i priser og inntekt vil påvirke etterspørselen etter varer og tjenester.
  • kunne forklare og analysere en kostnadsminimerende bedrifts valg av innsatsfaktorkombinasjoner, og ut fra det (a) kunne forklare kostnadsfunksjonen for en slik bedrift og (b) være i stand til å drøfte hvordan endringer i bedriftens produksjon eller i prisene på innsatsfaktorene vil slå ut i bedriftens etterspørsel etter ulike innsatsfaktorer.
  • kunne forklare og analysere valg av produksjonsnivå og prissetting under frikonkurranse og i situasjoner der produsenten har markedsmakt (monopol).
  • kunne forklare og analysere velferdseffektene av offentlige markedinngrep.

Generell kompetanse:

  • kunne bruke abstrakte grafiske og enkle matematiske modeller.
Læringsaktiviteter:
Kurset forutsetter følgende sekvens av de ulike læringselementer hver uke i 11 uker: (1) Pensumlesning. (2) Forelesning. (3) Arbeid med øvingsoppgaver/eksamensoppgaver. (4) Hjelp til løsning av øvingsoppgaver (øvingstimer). (5) Løsning av Quiz.
Læringsstøtte:
Emnet bruker lærebok, øvingsoppgaver, eksamensoppgaver, fasiter legges ut. Det blir utarbeidet øvingsoppgavesett for hver uke i 9 uker, og det arrangeres 6-8 øvingstimer hver uke (avhengig av behov) der studentene får hjelp til løsning av ukens oppgaver.
Pensum:
Pindyck, R.S., D.L. Rubinfeld og T. Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi. Pearson.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende, ECN102 Innføring i matematikk for økonomer/ MATH100 Brukerkurs i matematikk eller tilsvarende. Det er en fordel, men ingen absolutt betingelse å ha gjennomført et innføringskurs i mikroøkonomi, for eksempel ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
En god matematikkbakgrunn vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori. Vi anbefaler generelt at studenter tar matematikkemner.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 6 av 9 øvingsoppgaver. Oppgavene må leveres på Canvas innen fristen og godkjennes av øvingslærer. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to år.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Langsgående vurdering, med to en-times flervalgsprøver i semesteret som teller 20% hver og en skriftlig eksamen på 3 timer i eksamensperioden (60%). Ingen konteeksamen.Ved gjentak av eksamen må alle eksamensdelene tas på nytt i samme semester.

Sensor:
Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer pr uke i 11 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering og skriftlig: A - E / Ikke bestått