Course code ECN204

ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi en introduksjon til atferdsøkonomi og vil dekke sentrale temaer som begrenset rasjonalitet, begrenset viljestyrke og sosiale preferanser. Det vil brukes eksempler på atferd fra finans, entreprenørskap, miljø, energi, utvikling, markedsføring, og forbrukerpolitikk.
Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha forståelse for hvordan psykologi ofte påvirker økonomiske beslutninger

- ha kunnskap om metoder brukt i atferdsøkonomisk forskning

- ha kunnskap om begrenset rasjonalitet, og hvordan blant annet prospektteori, system 1 og 2, tilgjengelighet-, bekreftelse- og forpliktelsesskjevheter påvirker vurderinger og valg mennesker gjør i økonomiske sammenhenger

- ha kunnskap om sosiale preferanser, og hvordan blant annet altruisme, gjensidighet, tillit, misunnelse påvirker vurderinger og valg mennesker gjør i økonomiske sammenhenger

- ha kunnskap om tidspreferanser og vurderinger av framtiden, og hvordan blant annet prokrastinering og optimisme påvirker vurderinger og valg mennesker gjør i økonomiske sammenhenger

- ha kunnskaper om hvordan menneskers atferd kan påvirkes gjennom utforming av valgene, og kjenne til begreper som valgarkitektur og dulting

Ferdighet:

Studenten skal

- kunne gjenkjenne noen av de vanligste atferdsøkonomiske mekanismene i ulike deler av økonomien

- kunne vurdere hvordan funn fra atferdsøkonomi kan påvirke ulike typer økonomiske vurderinger og beslutninger

- kunne forstå og bruke sentrale begreper relatert til atferdsøkonomi

- kunne gjennomføre enkle atferdsøkonomiske studier

Generell kompetanse:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innen atferdsøkonomi som begrenset rasjonalitet, sosiale preferanser, og tidspreferanser

- kunne kritisk vurdere økonomiske sammenhenger med tanke på atferdsøkonomi

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, og quizer.
Pensum:

Pensum vil bli oppgitt ved kursstart.

Pecha kuchaen og de 2-siders artiklene skrevet av studentgruppene vil gjøres tilgjengelig for hele klassen, og er en del av kursets pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom, eller tilsvarende innføringsemne i mikroøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:

Det vil være obligatoriske quizer på Canvas som må gjennomføres annenhver uke.

Studenter som har fått godkjent obligatorisk aktivitet i emnet tidligere trenger ikke å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene på nytt.

Vurderingsordning:

Mappevurdering: Gruppeoppgave (40%) og test i en av de siste forelesningstimene (60%). 

Gruppeoppgaven er en pecha kucha over et tildelt emne, pluss et 2-siders artikkel. Pecha kuchaen og artikkelen gjøres tilgjengelig for hele klassen.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer