Course code ECN201

ECN201 Econometrics

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Kyrre Rickertsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: <p>1) B-ECON og M-ECON</p><p>2) M-ØA og M-IØ</p><p>3) Andre</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Enkel og multiple regresjonsanalyse. Noen hovedemner: minste kvadraters metode (MKM), hypotesetesting, brudd på forutsetningene til MKM, Generalized Least Squares (GLS) og dummy variabler. Programmet Stata blir brukt i øvingene på PC og i obligatorisk semesteroppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Grunnleggende begreper i økonometri

- Utføre en regresjonsanalyse på økonomiske data

- Forutsetningene bak MKM og konsekvensene av at disse forutsetningene ikke er oppfylte 

- Hypotesetesting ved t- og F-tester

- Teste og korrigere for misspesifikasjon i en regresjon

- Bruke av Stata i regresjonsanalyse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Utføre enkle økonometriske beregninger ved hjelp av en kalkulator

- Lese, tolke og kritisk evaluere rapporter og artikler som bruker regresjonsanalyser

- Gjøre en økonometrisk analyse i Stata på egne data

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

- Identifisere problemstillinger og formulere forskbare spørsmål innen anvendt økonomi

- Arbeide i grupper med forskbare spørsmål innen anvendt økonomi

- Skrive en grupperapport basert på egne analyser

Læringsaktiviteter:
Kurset består av forelesninger, selvstudier, oppgaveløsning, computerøvelser og arbeid med en semesteroppgave. Studentene oppmuntres til å arbeide i grupper, og semesteroppgaven er en gruppeoppgave. To til fire studenter kan utgjøre en gruppe. Unntaksvis kan en student skrive semesteroppgaven alene, men den vil bli vurdert som om den var skrevet av en gruppe. Det er viktig å starte med alle aktivitetene når semesteret starter.
Læringsstøtte:

Dere kan lage en avtale om møte med foreleser ved å sende en e-post til: kyrre.rickertsen@nmbu.no

Hjelpelæreren(e) vil også ha kontortid for hjelp med gruppeoppgavene.

Pensum:

Jeffrey M. Wooldridge (2020). Introductory Econometrics - A Modern Approach, 7th edition, Cengage. Læreboken kan endres.

Stata vil være tilgjengelig for innstallering på egne bærbare PCer.

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende matematikk (for eksempel MATH100 Introductory Mathematics or ECN102 Introduction to Mathematics for Economists), grunnleggende statistikk (for eksempel STAT100 Statistics) og videregående mikroøkonomi (for eksempel ECN210 Intermediate Microeconomics- Consumers, Producers, Market and Welfare).
Anbefalte forkunnskaper:
Makroøkonomi og andre kurs i anvendt økonomi
Vurderingsordning:
60% av karakteren settes ut fra 3,5 timers skriftlig eksamen (A-F). 40% av karakteren settes ut fra semesteroppgaven (A-F). En student må ha bestått karakter (A-E) på både eksamen og semesteroppgaven separat for å bestå kurset. Karakteren på semesteroppgaven er gyldig i året oppgaven ble skrevet og året etter, men oppgaven må leveres inn på nytt hvis fjorårets oppgave brukes.
Sensor:
Ekstern sensor vil gå gjennom opplegg for skriftlig eksamen.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
Kurset overlapper delvis med ECN202 (Introduction to Econometrics) and STAT200 (Regression Analysis). Studiepoengsreduksjon for ECN202 (5 poeng) og STAT200 (5 poeng).
Undervisningstid:
300 timer. Omtrent 28 timer forelesninger og 24 timer øvinger. Resten av tiden vil gå til egne studier i form av lesing av lærebok, oppgaveløsning og arbeid med semesteroppgave,
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått