Course code ECN201

Emneansvarlige: Kyrre Rickertsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: <p>1) B-ECON og M-ECON</p><p>2) M-ØA</p><p>3) M-IØ</p><p>4) Andre</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Enkel og multiple regresjonsanalyse. Noen hovedemner: minste kvadraters metode (MKM), hypotesetesting, brudd på forutsetningene til MKM, Generalized Least Squares (GLS) og dummy variabler. Programmet Stata blir brukt i øvingene på PC og i obligatorisk semesteroppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal kunne:

- Grunnleggende begreper i økonometri

- Utføre en regresjonsanalyse på økonomiske data

- Forutsetningene bak MKM og konsekvensene av at disse forutsetningene ikke er oppfylte 

- Hypotesetesting ved t- og F-tester

- Teste og korrigere for misspesifikasjon i en regresjon

- Bruke av Stata i regresjonsanalyse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- Utføre enkle økonometriske beregninger ved hjelp av en kalkulator

- Lese, tolke og kritisk evaluere rapporter og artikler som bruker regresjonsanalyser

- Gjøre en økonometrisk analyse i Stata på egne data

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

- Identifisere problemstillinger og formulere forskbare spørsmål innen anvendt økonomi

- Arbeide i grupper med forskbare spørsmål innen anvendt økonomi

- Skrive en grupperapport basert på egne analyser

Læringsaktiviteter:
Campusundervisning uten strømming. Kurset består av forelesninger, selvstudier, oppgaveløsning, computerøvelser og arbeid med en semesteroppgave. Studentene oppmuntres til å arbeide i grupper, og semesteroppgaven er en gruppeoppgave. To til fire studenter kan utgjøre en gruppe. Unntaksvis kan en student skrive semesteroppgaven alene, men den vil bli vurdert som om den var skrevet av en gruppe. Det er viktig å starte med alle aktivitetene når semesteret starter.
Læringsstøtte:

Dere kan lage en avtale om møte med foreleser ved å sende en e-post til foreleser

Hjelpelæreren(e) vil også hjelpe med gruppeoppgavene.

Pensum:

Jeffrey M. Wooldridge (2020). Introductory Econometrics - A Modern Approach, 7th edition, Cengage. Læreboken kan endres.

Stata vil være tilgjengelig for innstallering på egne bærbare PCer.

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende matematikk som MATH100 Brukerkurs i matematikk eller ECN102 Innføring i matematikk for økonomer, grunnleggende statistikk som STAT100 Statistikk og videregående mikroøkonomi som ECN210 Mikroøkonomi II: Konsument, produsent, marked og velferd.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om makroøkonomi, for eksempel, ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer
Vurderingsordning:
Samlet vurdering: 60% av karakteren settes ut fra en 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden (A-F). 40% av karakteren settes ut fra semesteroppgaven (A-F). En student må ha en bestått karakter (A-E) både på skriftlig eksamen og på semesteroppgaven for å bestå kurset. Karakteren på semesteroppgaven er gyldig i året oppgaven ble skrevet og året etter, men oppgaven må leveres inn på nytt hvis fjorårets oppgave brukes. Ikke konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil gå gjennom opplegg for skriftlig eksamen.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Kurset overlapper delvis med ECN202 Innføring i økonometri og STAT200 Rgresjonsanalyse. Studiepoengsreduksjon for ECN202 (5 poeng) og STAT200 (5 poeng).
Undervisningstid:
250 timer. Omtrent 28 timer forelesninger og 20 timer strukturerte øvinger. Resten av tiden vil gå til egne studier i form av lesing av lærebok, videre arbeid med 10 oppgavesett og arbeid med semesteroppgaven, Selv om øvingene ikke er obligatoriske så er de sentrale både for arbeidet med semesteroppgaven og eksamen.
Eksamensdetaljer: :