Course code ECN180

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Audun Hoemsnes Moss, Annette Alstadsæter, Gro Ladegård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
120
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: B-ØA og B-ECON 
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i FNs 17 bærekraftmål. Gjennom utvalgte eksempler innen ulike samfunnsområder som energi, matforsyning, beskatning og finans, drøftes ulike tiltak som kan iverksettes for å nå de respektive bærekraftmål. Det vektlegges særlig hvordan tiltak som kan bidra til å realisere ett mål samtidig kan bidra til å henholdsvis hemme eller fremme måloppnåelsen på andre områder. Emnet skal også belyse hvorfor og hvordan en utdanning i økonomi gir et godt utgangspunkt for å analysere komplekse problemer, samt hvorfor og hvordan økonomer ansatt i private virksomheter, interesseorganisasjoner eller offentlig forvaltning, kan bidra til å fremme en mer bærekraftig utvikling.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Etter fullført emne har studenten: - Oversikt over FNs 17 bærekraftmål (SDGer). Innhold og definisjoner og FNs tolkninger. - Kunnskap om hvordan ledere i private, offentlige og frivillige virksomheter samt offentlige myndigheter kan bidra til økt bærekraft. - Kunnskap om vesentlige problemstillinger der økonomi er spesielt relevant for å håndtere utfordringene.

Ferdighetsmål: Etter fullført emne kan studenten:  - Identifisere og vurdere synergier vs. trade-offs mellom ulike SDGer. - Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress.  - Evne til å bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike kilder.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten: - Ha innsikt i utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling og kunne drøfte disse. - Kunne samle inn, analysere og vurdere informasjon. Deretter å prosessere den og formidle den. - Ha evne til etisk refleksjon.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid med innleveringer og presentasjoner i plenum.
Læringsstøtte:
Gruppediskusjoner med veiledning, tilbakemelding på innleverte arbeider.
Pensum:
Informasjon utdeles ved oppstart.
Obligatorisk aktivitet:

Fire individuelle oppgaver/tester og 7 gruppeoppgaver må være innlevert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. De obligatoriske aktivitene er gyldig kun i inneværende semester.

Obligatorisk oppmøte i alle deler av emnet. Studenter kan ankomme undervisning senest første time dag 2.

Vurderingsordning:
Eksamen består av en pecha kucha-presentasjon (gruppearbeid) i plenum på tildelt tema. Tema for gruppenes presentasjoner blir meddelt på den nest siste samlingen (Tema 8).  Presentasjonen bedømmes bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, undervisningsopplegg og oppgaver
Merknader:
Høsten 2020 er emnet kun åpent for studenter som har det som obligatorisk i sitt studieprogram (B-ØA og B-ECON).
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Høsten 2020 er emnet kun åpent for studenter som har det som obligatorisk i sitt studieprogram (B-ØA og B-ECON).
Undervisningstid:
9 hele dager med strukturert undervisning (forelesninger, seminarer og gruppearbeid)
Eksamensdetaljer: :