Course code ECN180

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Audun Hoemsnes Moss, Annette Alstadsæter, Gro Ladegård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
120
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: B-ØA og B-ECON 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i FNs 17 bærekraftmål. Gjennom utvalgte eksempler innen ulike samfunnsområder som energi, matforsyning, beskatning og finans, drøftes ulike tiltak som kan iverksettes for å nå de respektive bærekraftmål. Det vektlegges særlig hvordan tiltak som kan bidra til å realisere ett mål samtidig kan bidra til å henholdsvis hemme eller fremme måloppnåelsen på andre områder. Emnet skal også belyse hvorfor og hvordan en utdanning i økonomi gir et godt utgangspunkt for å analysere komplekse problemer, samt hvorfor og hvordan økonomer ansatt i private virksomheter, interesseorganisasjoner eller offentlig forvaltning, kan bidra til å fremme en mer bærekraftig utvikling.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Etter fullført emne har studenten: - Oversikt over FNs 17 bærekraftmål (SDGer). Innhold og definisjoner og FNs tolkninger. - Kunnskap om hvordan ledere i private, offentlige og frivillige virksomheter samt offentlige myndigheter kan bidra til økt bærekraft. - Kunnskap om vesentlige problemstillinger der økonomi er spesielt relevant for å håndtere utfordringene.

Ferdighetsmål: Etter fullført emne kan studenten:  - Identifisere og vurdere synergier vs. trade-offs mellom ulike SDGer. - Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress.  - Evne til å bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike kilder.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten: - Ha innsikt i utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling og kunne drøfte disse. - Kunne samle inn, analysere og vurdere informasjon. Deretter å prosessere den og formidle den. - Ha evne til etisk refleksjon.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid med innleveringer og presentasjoner i plenum.
Læringsstøtte:
Gruppediskusjoner med veiledning, tilbakemelding på innleverte arbeider.
Pensum:
Informasjon utdeles ved oppstart.
Obligatorisk aktivitet:

Fire individuelle oppgaver/tester og 7 gruppeoppgaver må være innlevert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. De obligatoriske aktivitene er gyldig kun i inneværende semester.

Obligatorisk oppmøte i alle deler av emnet. Studenter kan ankomme undervisning senest første time dag 2.

Vurderingsordning:
Eksamen består av en pecha kucha-presentasjon (gruppearbeid) i plenum på tildelt tema. Tema for gruppenes presentasjoner blir meddelt på den nest siste samlingen (Tema 8).  Presentasjonen bedømmes bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, undervisningsopplegg og oppgaver
Merknader:
Høsten 2020 er emnet kun åpent for studenter som har det som obligatorisk i sitt studieprogram (B-ØA og B-ECON).
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Høsten 2020 er emnet kun åpent for studenter som har det som obligatorisk i sitt studieprogram (B-ØA og B-ECON).
Undervisningstid:
9 hele dager med strukturert undervisning (forelesninger, seminarer og gruppearbeid)
Eksamensdetaljer: :