Course code ECN180

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Audun Hoemsnes Moss, Gøril Louise Andreassen, Annette Alstadsæter, Arild Einar Bjørn Angelsen, Ole Gjølberg, Gro Ladegård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
150
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i FNs 17 bærekraftmål. Gjennom utvalgte eksempler innen ulike samfunnsområder som energi, matforsyning, beskatning og finans, drøftes ulike tiltak som kan iverksettes for å nå de respektive bærekraftmål. Det vektlegges særlig hvordan tiltak som kan bidra til å realisere ett mål samtidig kan bidra til å henholdsvis hemme eller fremme måloppnåelsen på andre områder. Emnet skal også belyse hvorfor og hvordan en utdanning i økonomi gir et godt utgangspunkt for å analysere komplekse problemer, samt hvorfor og hvordan økonomer ansatt i private virksomheter, interesseorganisasjoner og offentlig forvaltning kan bidra til å fremme en mer bærekraftig utvikling.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Etter fullført emne har studenten: - Oversikt over FNs 17 bærekraftmål (SDGer). Innhold og definisjoner og FNs tolkninger. - Kunnskap om hvordan ledere i private, offentlige og frivillige virksomheter samt offentlige myndigheter kan bidra til økt bærekraft. - Kunnskap om vesentlige problemstillinger der økonomi er spesielt relevant for å håndtere utfordringene.

Ferdighetsmål: Etter fullført emne kan studenten: - Se og vurdere kompleksitet og synergier vs. trade-offs mellom ulike SDGer. - Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress.  - Evne til å bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike kilder.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten: - Ha innsikt i utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling og kunne drøfte disse. - Kunne samle inn, analysere og vurdere informasjon. Deretter å prosessere den og formidle den. - Ha evne til etisk refleksjon.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppearbeid med innleveringer.
Læringsstøtte:
Gruppediskusjoner med veiledning, tilbakemelding på innleverte arbeider.
Pensum:
Informasjon utdeles ved oppstart.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte i alle deler av emnet. Studenter som ankommer senere enn dag 2 vil bli avvist.
Vurderingsordning:
8 gruppeoppgaver som bedømmes stått/ikke stått. For å bestå emnet må alle innleveringene være godkjent med karakteren "bestått" i samme semester. Gruppeoppgavene vil være en kombinasjon av følgende typer: Semesteroppgaver innlevert på Canvas og postere/veggaviser.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, undervisningsopplegg og oppgaver
Merknader:
Emnet er obligatorisk i første årstrinn for B-ØA og B-ECON, men åpent også for andre studenter. Studenter fra andre studieprogram ved NMBU kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er obligatorisk i første årstrinn for B-ØA og B-ECON, men åpent også for andre studenter. Studenter fra andre studieprogram ved NMBU kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet. Antallsbegrensning: 150 studenter. 
Undervisningstid:
9 hele dager med strukturert undervisning (forelesninger, seminarer og gruppearbeid)
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått