Course code ECN180

ECN180 Globale utfordringer, økonomi og bærekraft

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Annette Alstadsæter, Arild Einar Bjørn Angelsen, Ole Gjølberg, Knut Einar Rosendahl, Gro Ladegård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Emnet er kun åpent for 1. årsstudenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi (B-ECON) og økonomi og administrasjon (B-ØA). 
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i FNs 17 bærekraftmål.  Gjennom utvalgte eksempler innen ulike samfunnsområder som energi, matforsyning, beskatning og finans, drøftes ulike tiltak som kan iverksettes for å nå de respektive bærekraftmål. Det vektlegges særlig hvordan tiltak som kan bidra til å realisere ett mål samtidig kan bidra til å henholdsvis hemme eller fremme måloppnåelsen på andre områder. Emnet skal også belyse hvorfor og hvordan en utdanning i økonomi gir et godt utgangspunkt for å analysere komplekse problemer, samt hvorfor og hvordan økonomer ansatt i private virksomheter, interesseorganisasjoner og offentlig forvaltning kan bidra til å fremme en mer bærekraftig utvikling
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Etter fullført emne har studenten: -Oversikt over FNS 17 bærekraftmål (SDGer). Innhold og definisjoner og FNs tolkninger.  -Kunnskap om hvordan ledere i private, offentlige og frivillige virksomheter samt offentlige myndigheter kan bidra til økt bærekraft.  -Kunnskap om vesentlige problemstillinger der økonomi er spesielt relevant for å håndtere utfordringene

Ferdighetsmål: Etter fullført emne kan studenten: -Se og vurdere kompleksitet og synergier vs. trade-offs mellom ulike SDGer. -Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress.  -Evne til å bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike kilder

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten: -Ha innsikt i utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling og kunne drøfte disse. -Kunne samle inn, analysere og vurdere informasjon. Deretter å prosessere den og formidle den. -Ha evne til etisk refleksjon  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppearbeid med innleveringer
Læringsstøtte:
Gruppediskusjoner med veiledning, tilbakemelding på innleverte arbeider
Pensum:
Utdeles ved oppstart
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte i alle deler av emnet. Studenter som ankommer senere enn dag 2 vil bli avvist.
Vurderingsordning:
8 gruppeoppgaver som bedømmes stått/ikke stått. For å bestå emne må alle innleveringene være godkjent med karakteren "bestått" i samme semester. Gruppeoppgavene vil være en kombinasjon av følgende typer: Semesteroppgaver innlevert på Canvas og postere/veggaviser.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, undervisningsopplegg og oppgaver
Merknader:
Emnet er kun åpent for 1. årsstudenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi (B-ECON) og økonomi og administrasjon (B-ØA). Studenter vil bli oppmeldt til emnet av administrasjonen ved Handelshøyskolen. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Deltakelse er primært forbeholdt 1. år-studenter  på bachelor i øk-adm og samfunnsøkonomi samt masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon ved HH-NMBU
Undervisningstid:
9 hele dager med strukturert undervisning (forelesninger, seminarer og gruppearbeid)
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått