Course code ECN120

ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Per Halvor Vale
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Del 1: Grunnleggende økonomiske begreper og teori som gjør analysene i del 2 og 3 mer fokuserte. Del 2: Økonomien på lang og mellomlang sikt: Økonomisk vekst, utvikling og velferd. Del 3: Økonomien på kort sikt: Økonomisk konjunktur- og stabiliseringspolitikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå grunnleggende makroøkonomiske modeller og være i stand til å gjøre enkle analyser av sentrale spørsmål som angår økonomisk vekst og utvikling på lang sikt, full sysselsetting og stabilisering av den økonomiske utviklingen på kort sikt, indre og ytre balanse i økonomien m.m., samt forstå hvordan bruken av finanspolitiske og pengepolitiske tiltak påvirker økonomien på kort og lang sikt. Studentene skal: (i) lære det grunnleggende begrepsapparatet i makroøkonomi. (ii) kunne bruke grunnleggende teori og analyseverktøy til å drøfte sentrale makroøkonomiske problemstillinger.  Analyseverktøyene omfatter (a) grafisk analyse av vare-, arbeids, kapital, penge- og valutamarkeder og bruke resultatene fra disse analysene til å forstå virkninger i økonomien, og (b) grunnleggende makroøkonomiske modeller.
Læringsaktiviteter:

Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmateriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Godt utbytte av diskusjons- og øvingstimene krever at studentene har gjennomgått anbefalt læringsstoff før disse timene. Diskusjons- og øvingstimer er tematisk strukturert. Øvinger (med utkast til svar) er tilgjengelig på kurssidene. Det forventes at studentene har prøvd å løse øvingsoppgavene før diskusjons- og øvingstimene. Øvinger gjennomgås etter behov. For hver diskusjons- og øvingstime er det angitt en del sentrale diskusjonsspørsmål. Studentene deles i grupper og hver gruppe får i ansvar å forberede en innledning på ett tema, før temaet diskuteres i plenum. Deltakelse på diskusjons- og øvingstimene er frivillig, men det oppfordres sterkt til å delta for det er i disse timene at kunnskapen gjøres aktiv.

Kurset brukte "omvendt klasserom" for første gang i januar 2016.

Læringsstøtte:

Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.

Nettsidene inneholder også en spørsmål- og svarseksjon som gir svar på de mest vanlige spørsmålene studentene har. Denne utvides etter hvert som nye spørsmål kommer til. Emneansvarlig kan kontaktes på epost eller drop-in. For lengre faglig samtale anbefales det å avtale møtetid.

Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset ca. 3 uker før kursstart. Ytterligere læringsmateriell som inngår i pensum vil finnes på nettsidene til kurset. Kan komplementeres i løpet av semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen bortsett i fra de vanlige adgangskravene for de ulike studieprogrammene.
Anbefalte forkunnskaper:
En god bakgrunn i matematikk fra videregående vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori. ECN110 eller tilsvarende introduksjonskurs i mikroøkonomi.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Kurset er et standard innføringskurs i makroøkonomi, og tilsvarende kurs blir gitt ved universiteter og regionale høgskoler i Norge, og ved mange tilsvarende institusjoner i utlandet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Ingen, men noe av stoffet fra introduksjon i mikroøkonmi (ECN 110) vil bli repetert.
Undervisningstid:
2 doble forelesningstimer (start og slutt) og 6-8 doble diskusjons- og øvingstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått