ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eirik Romstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Del 1: Grunnleggende økonomiske begreper og teori som gjør analysene i del 2 og 3 mer fokuserte. Del 2: Økonomien på lang og mellomlang sikt: Økonomisk vekst, utvikling og velferd. Del 3: Økonomien på kort sikt: Økonomisk konjunktur- og stabiliseringspolitikk.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Formålet med samfunnsøkonomisk teori og metode
 • Kjennskap til og betydninga av sentrale begrep i makroøkonomi
 • Fordeler og ulemper ved BNP/innbygger som som velferdsmål. Alternative velferdsmål
 • Generelle egenskaper til markeder og markedslikevekter
 • De fem markedene i makroøkonomi: varemarkeder, arbeidsmarkeder, kapitalmarkeder, pengemarkeder og valutamarkeder
 • Grunnleggende modeller i makroøkonomi og hvordan de virker

  • Virkemidler for langsiktig økonomisk utvikling og velferd
  • Virkemidler i konjunkturpolitikken. Rollene til finans- og pengepolitikk

Ferdigheter

 • Kople sentrale begrep, kunnskap om markeder og grunnleggende modeller for å analysere virkninger på økonomien på lang sikt (utvikling og velferd) og kort sikt (konjunkturpolitikk)
 • Kunne velge egna virkemidler for ulike makroøkonomiske scenarier
 • Bruke og forstå de forventa effektene av ulike grunnleggende økonomiske virkemidler

Generell kompetanse

 • Kunnskapsbasert forståelse av økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt
 • Presentere anvendte makroøkonomiske problemstillinger
 • Kunne gjennomføre en kunnskapsbasert diskusjon om sentrale makroøkonomiske problem­stillinger med andre med økonomikompetanse og med personer uten slik kompetanse
 • Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmateriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Godt utbytte på samlingene og øvingstimene krever at studentene har gjennomgått anbefalt læringsstoff før disse timene. Samlinger og øvingstimer er tematisk strukturert. Øvinger (med utkast til svar) er tilgjengelig på kurssidene. Øvingstimene gir mulighet for hjelp til å løse de delene av øvingsoppgavene som studentene sliter med. Øvingsoppgavene skal ikke leveres inn.

  På samlingene og øvingene er det et sett med spørsmål som diskuteres i grupper. For hvert spørsmål legger en tilfeldig valgt gruppe fram hva de har kommet fram til for resten av klassen med påfølgende kommentarer fra de andre gruppene og faglærer/øvingslærere.

  Studentene må delta på minst fire av de seks første øvingstimene for å få gå opp til eksamen.

  Mot slutten av kurset skal grupper på 3-5 personer forberede en 8-10 min faglig presentasjon på et oppgitt tema relatert til kurset. Denne aktiviteten er obligatorisk (krav om godkjent for å ta eksamen). Studentene presenterer for faglærer. Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "stått" på presentasjonen for å få gå opp til eksamen. Ved "ikke godkjent", får gruppen en sjanse til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "godkjent".

 • Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendelser som er relatert til kurset, og er en viktig kilde for studentenes læring. Det anbefales at studentene danner selvorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for et godt læringsutbytte.

  Nettsidene inneholder også en spørsmål- og svarseksjon som gir svar på de mest vanlige spørsmålene studentene har. Denne utvides etter hvert som nye spørsmål kommer til. Emneansvarlig kan kontaktes på epost eller drop-in. For lengre faglig samtale anbefales det å avtale møtetid med faglærer..

  Øvingstimer med assistentlærere for jobbing med øvingsoppgaver og diskusjon av spørsmål knytta til tema for foregående forelesning

 • Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset ca. 3 uker før kursstart. Ytterligere læringsmateriell som inngår i pensum vil finnes på nettsidene til kurset. Kan komplementeres i løpet av semesteret.
 • Skriftlig hjemmeeksamen i eksamensperioden, 3,5 timer (100%).

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Grupper på 3-5 studenter holder en 8-10 min forberedt faglig presentasjon for faglærer på et oppgitt tema relatert til kurset. Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "godkjent" på presentasjonen for å få gå opp til eksamen. Ved "ikke godkjent", får gruppa en sjanse til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "godkjent".

  Obligatorisk oppmøte på 4 av de 6 første øvingstimene.

  Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen.

 • Kurset er et standard innføringskurs i makroøkonomi, og tilsvarende kurs blir gitt ved universiteter og regionale høgskoler i Norge, og ved mange tilsvarende institusjoner i utlandet.
 • To forelesninger (kursintro + kursoppsummering)

  8 samlinger (gjennomgang hovedpunkt på tema for samling + diskusjon utvalgte spørsmål knytta til tema for samling). En 2-timers samling pr uke i de ordinære/vanlige undervisningsukene (se under).

  8 øvingstimer (jobb + gjennomgang av øvingsoppgaver, tidligere eksamensoppgaver knytta til tema og utvalgte tema som diskuteres i grupper)

  1 faglig presentasjon med påfølgende diskusjon med faglærer.

 • GSK