Course code ECN110

ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Mette Wik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen og vurdering i eksamensperioden.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I kurset gjennomgås: Konsumentens tilpasning. Produsentens tilpasning. Markedet, særlig fri konkurranse og monopol. Velferdsteori, hva markedet kan og ikke kan løse.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter kurset skal studentene ha grunnleggende kunnskap om sentrale mikroøkonomiske tema som:

 • etterspørsel
 • tilbud
 • markedslikevekt
 • fullkommen konkurranse og monopol
 • velferdsteori

Ferdigheter:

Studentene skal, etter å ha fullført kurset:

 • kunne forklare hvorfor en etterspørselskurve heller nedover
 • kunne forklare hvorfor en tilbudskurve heller oppover
 • kunne redegjøre for hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper en markedslikevekt
 • kunne bruke etterspørsels-, tilbudskurver og generell likevektsteori til å forklare og analysere hvordan endringer i konsumentenes inntekter, produksjonskostnader, priser på andre goder og andre markedsforhold påvirker pris og omsatt mengde
 • kunne beregne matematisk og illustrere grafisk markedslikevekter for sentrale markedsformer (frikonkurranse og monopol)
 • kunne analysere samfunnsøkonomisk effektivitet etter offentlige markedsinngrep

Generell kompetanse

 • kunne bruke abstrakte modeller
Læringsaktiviteter:
Kurset består av forelesninger og øvelser. Du vil også få tilgang til nettsider som skal være et tillegg til undervisningen. Hensikten med øvelsene er å konkretisere forelesningene og aktivisere studentene.
Læringsstøtte:
Øvingstimer, øvingsoppgaver og nettsider med blant annet quizer.
Pensum:
Frank/Bernanke: Principles of Microeconomics, eller McDowell, Thom, Frank og Bernanke: Principles of Microeconomics 
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 7 av 10 øvingsoppgaver. Oppgavene skal leveres i Canvas innen fristen og vil godkjennes av øvingslærer. Studentene må også bestå 7 av 10 quizer innen tidsfristen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i ett år.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (2 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning. Dette vil være med å sikre kvaliteten på kurset og det akademiske nivået.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling - 3 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr uke i 12 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke i mindre grupper som jobber med øvingsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer