ECN102 Innføring i matematikk for økonomer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Nils Sanne

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir et matematisk grunnlag for studier i økonomisk-administrative fag. En vil lære å løse lineære ligningssett, analysere funksjoner med en og flere variable med vekt på derivasjon, elastisitet og kurvedrøfting, samt løse maksimums- og minimumsproblemer. I tillegg ser en nærmere på rekker med anvendelser i finansmatematikk.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Studenten er i stand til å analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
 • Studenten kan analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse
 • Studenten kjenner til funksjonstyper av flere variabler (inkludert Cobbs-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer)

Ferdigheter:

 • Studenten kan løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • Studentene behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
 • Studenten kan anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår i emnet

Generell kompetanse:

 • Studenten er i stand til å anvende matematikk og matematiske modeller i drøfting av økonomiske problemstillinger
 • Studenten har et reflektert forhold til matematikkens muligheter og begrensninger som verktøy for økonomifag
 • 2 timer forelesning og 2 timer seminarundervisning per uke.

  I uke 36 vil det være 4 x 4 timers undervisning i pensum hentet fra S1+S2 eller R1 fra videregående skole (anbefalte forkunnskaper).

 • Øvingsoppgaver legges ut på Canvas og det tilbys mattelab (åpent matematikkverksted) med studentassistenter 4 timer i uken.
 • Dovland, O. G., & Pettersen, P. (2019). Matematikk for økonomistudenter (3. utgave.). Fagbokforlaget.
 • Generell studiekompetanse (GSK)
 • Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)

  Hjelpemiddelkode B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Deltakelse på minst 8 av 12 seminarer. Seminarene vil foregå fysisk på campus Ås.

  Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne ta eksamen.

 • 2 timer forelesning og 2 timer seminarundervisning der studentene deltar i tilfeldige grupper per uke.

  I uke 36 vil det være 4 x 4 timers undervisning i pensum hentet fra S1+S2 eller R1 fra videregående skole (anbefalte forkunnskapet).

  Det vil også bli mattelab der studenter kan få hjelp med øvingsoppgaver 4 timer hver uke.

 • MATH100 Brukerkurs i matematikk - 5 stp.
 • GSK