Course code ECN100

ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Per Halvor Vale, Annette Alstadsæter, Arild Einar Bjørn Angelsen, Olvar Bergland, Ole Gjølberg, Stein Terje Holden, Ståle Navrud, Eirik Romstad, Ragnar Arnljot Øygard, Knut Einar Rosendahl, Mette Wik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet er åpent kun for bachelorstudenter i samfunnsøkonomi.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-ECON
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene jobber videre med problemstillinger fra ECN180 Globale utfordringer, økonomi og bærekraft.  I dette emnet skal de vise hvordan samfunnsøkonomi kan være relevant for å håndtere noen av FNs 17 bærekraftsmål. De skal i hovedsak jobbe i grupper, være med i diskusjoner, skrive temaoppgave, lage en presentasjon og være opponent til en annen gruppes oppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

  • Inngående kunnskap om minst ett av FNs bærekraftsmål.
  • Innsikt om vesentlige utfordringer knyttet til dette bærekraftsmålet, der samfunnsøkonomi er spesielt relevant.
  • Kjennskap til sentrale emner i samfunnsøkonomifaget.
  • Forståelse av sentrale samfunnsøkonomiske begreper som marked, aktører, ressurser, rasjonalitet, likevekt og modell. 

Ferdighetsmål:

  • Kunne bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike kilder.
  • Kunne analysere og drøfte en kompleks problemstilling og vise hvordan samfunnsøkonomifaget kan være relevant for å håndtere problemstillingen.
  • Kunne lage en skriftlig og muntlig presentasjon av analysen.

Generell kompetanse:

  • Kunne bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lesing av artikler, ekskursjon, gruppearbeid, skrive og presentere temaoppgave, diskusjon av andres temaoppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning, forelesninger, ekskursjon, litteratur
Pensum:
Deler av: Røed Larsen, Erling (2004): Alt du vil vite om samfunnsøkonomi, Gyldendal. Supplerende materiale. Liste utleveres ved undervisningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN180 Globale utfordringer, økonomi og bærekraft
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på alle samlingene, ekskursjoner og deltakelse i gruppearbeidet. 
Vurderingsordning:
En temaoppgave, presentasjon av denne, og ett opponentoppdrag, som vurderes til bestått/ikke bestått. Alle deler av eksamen må bestås i samme semester. Ingen kontemuligheter. 
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
Merknader:
Emnet er åpent kun for bachelorstudenter i samfunnsøkonomi.
Normert arbeidsmengde:
150 timer:  Obligatoriske samlinger 50 timer, 100 timer til lesning og oppgaveløsning.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling - 5 stp., EDS140 Økonomi for miljø og utvikling - 5 stp.
Undervisningstid:
7 hele dager med obligatoriske samlinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått