ECN100 Hva er samfunnsøkonomi?

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Erlend Dancke Sandorf

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Emnet er åpent kun for første års bachelorstudenter i samfunnsøkonomi.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer: Obligatoriske samlinger 50 timer, 75 timer til lesning og oppgaveløsning.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

ECN100 gir en smakebit på flere sentrale tema i samfunnsøkonomien med sikte på å gi studentene et godt overblikk over fagfeltet og relevante emner som tilbys ved Handelshøyskolen og NMBU. Fokuset i kurset vil være på neo-klassisk økonomisk teori, men vi vil underveis også peke på områder hvor neo-klassisk teori blir utfordret.

Du vil få en grunnleggende forståelse for noen av de fundamentale konseptene og begrepene i samfunnsøkonomien som marked, aktører, ressurser, rasjonalitet, likevekter og modeller.

I ECN100 vil du jobbe videre med problemstillinger fra ECN180 - Globale utfordringer I: Økonomi og bærekraft og du vil lære hvordan samfunnsøkonomien kan være relevant for å håndtere noen av FNs 17 bærekraftsmål.

Et av hovedmålene til ECN100 er å bygge faglig og sosial tilhørighet og et trygt læringsmiljø. Derfor er det lagt til rette for ulike former for studentaktiv læring og arbeid i grupper. Kurset vurderes til «Bestått/Ikke bestått» på bakgrunn av en semesteroppgave skrevet i samarbeid med andre studenter.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Ha et generelt overblikk over fagfeltet og kjennskap til sentrale tema i samfunnsøkonomi
 • Inngående kunnskap om minst ett av FNs bærekraftsmål
 • Innsikt om vesentlige utfordringer knyttet til dette bærekraftsmålet der samfunnsøkonomi er spesielt relevant
 • Forståelse av sentrale samfunnsøkonomiske begrep som marked, aktører, ressurser, rasjonalitet, likevekt og modell

Ferdigheter:

 • Kunne bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike type kilder
 • Kunne analysere og drøfte komplekse problemstillinger og vise hvordan samfunnsøkonomi kan være relevant for å håndtere problemstillingene
 • Kunne lage en skriftlig og muntlig presentasjon av analysen

Generell kompetanse:

 • Kunne bidra konstruktivt I teamarbeid under tids- og prestasjonspress
 • Forelesninger, selvstudie ved bruk av artikler og lærebok, ekskursjon og overnattingstur, gruppearbeid og skrivekurs.
 • Forelesninger, veiledning på semesteroppgave, skrivekurs, kurs i bruk av referanseverktøy og litteratursøk, seminargrupper.
 • Core Economics, The Economy 2.0, www.core-econ.org/

  Ekstra lesemateriale vil bli gjort tilgjengelig på Canvas

 • Semesteroppgave (100%). Skrives i grupper på 2-3 studenter. Vurderes «Bestått / Ikke bestått»

  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
 • Obligatorisk oppmøte i 90 % av forelesningene, seminarer. Deltakelse på ekskursjon. Obligatoriske innleveringer, hvor alle må bestås. Gruppepresentasjon av semesteroppgave.

  Alle obligatoriske aktiviteter er kun gyldig i inneværende semester.

 • Emnet er åpent kun for bachelorstudenter i samfunnsøkonomi.
 • 2x2 timer forelesning per uke
 • ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling - 5 stp.
 • GSK