Detaljer om emnet ECN100

ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Mette Wik
Medvirkende: Eirik Romstad, Ragnar Arnljot Øygard
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet er åpent kun for første års bachelorstudenter i samfunnsøkonomi.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Emnets innhold:

Hovedmålet til ECN100 er å bygge faglig og sosial tilhørighet og et trygt læringsmiljø.

Studentene skal jobbe videre med problemstillinger fra ECN180 Globale utfordringer I: Økonomi og bærekraft. I dette emnet skal de vise hvordan samfunnsøkonomi kan være relevant for å håndtere noen av FNs 17 bærekraftsmål. De skal i hovedsak jobbe i grupper, være med i diskusjoner, skrive temaoppgave, lage en presentasjon og være opponent til en annen gruppes oppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

  • Inngående kunnskap om minst ett av FNs bærekraftsmål.
  • Innsikt om vesentlige utfordringer knyttet til dette bærekraftsmålet, der samfunnsøkonomi er spesielt relevant.
  • Kjennskap til sentrale emner i samfunnsøkonomifaget.
  • Forståelse av sentrale samfunnsøkonomiske begreper som marked, aktører, ressurser, rasjonalitet, likevekt og modell. 

Ferdighetsmål:

  • Kunne bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike kilder.
  • Kunne analysere og drøfte en kompleks problemstilling og vise hvordan samfunnsøkonomifaget kan være relevant for å håndtere problemstillingen.
  • Kunne lage en skriftlig og muntlig presentasjon av analysen.

Generell kompetanse:

  • Kunne bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lesing av artikler og lærebok, ekskursjon og overnattingstur, gruppearbeid, skrive og presentere tema/gruppeoppgave, diskusjon av andres tema/gruppeoppgave.
Læringsstøtte:
Veiledning, forelesninger, ekskursjon, litteratur
Pensum:

Core Economics, The Economy.

https://core-econ.org/the-economy/?lang=en

Forutsatte forkunnskaper:
ECN180 Globale utfordringer I: Økonomi og bærekraft
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk frammøte på alle samlingene, ekskursjoner, innleveringer av ukentlige øvingsoppgaver, tema/gruppeoppgave og deltakelse i gruppearbeider.

Må levere og få godkjent ukentlige øvingsoppgaver, i tillegg til en temaoppgave, presentasjon av denne, og ett opponentoppdrag, som vurderes til bestått/ikke bestått. Alle deler av eksamen må bestås i samme semester. Ingen kontemuligheter. 

Vurderingsordning:
Må levere og få godkjent ukentlige øvingsoppgaver, i tillegg til en tema/gruppeoppgave, presentasjon av denne, og ett opponentoppdrag, som vurderes til bestått/ikke bestått. Alle deler av eksamen må bestås i samme semester. Ingen kontemuligheter. 
Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
Merknader:
Emnet er åpent kun for bachelorstudenter i samfunnsøkonomi.
Normert arbeidsmengde:
150 timer:  Obligatoriske samlinger 50 timer, 100 timer til lesning og oppgaveløsning.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling - 5 stp.,
Undervisningstid:
14 halve dager med obligatoriske samlinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått