Course code DYR211

DYR211 Intern klinisk praksis 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 16.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Varighet: 10 uker

Praksis på skolens klinikker etter fastlagt rotasjon.

Hovedvekten på denne praksisen skal være på anestesi og smertelindring, smittevern, rehabilitering, laboratoriearbeid og administrativ kompetanse i klinikkdrift, i tillegg til ytterligere trening i dyrepleieferdigheter. Det er ønskelig at studenten i siste del av praksisen behersker alt arbeid som en dyrepleier utfører på en stor smådyrklinikk. Det legges stor vekt på generisk kompetanse og forståelse for at skolemedisin skal være forskningsbasert.

Læringsutbytte:

Formål:

Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr.

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

  • Ha gode kunnskaper og ferdigheter i anestesi og smertelindring
  • Ha gode kunnskaper og praktiske ferdigheter i smittevern
  • Ha kjennskap til rehabilitering
  • Ha gode kunnskaper og praktiske ferdigheter i laboratorievirksomhet og diagnostiske hjelpemidler
  • Ha kjennskap til grunnleggende prinsipper innen administrasjon og klinikkdrift
  • Ha kjennskap til resepsjonsarbeid
  • Kunne reflektere over og vurdere egne ferdigheter og begrensninger.
  • Kunne kommunisere profesjonelt med arbeidskolleger og publikum.
  • Ha forståelse og motivasjon for livslang læring og profesjonell utvikling.
  • Ha forståelse for viktigheten av forskningsbasert kunnskapsutvikling.
Læringsaktiviteter:

Praktisk undervisning i klinikk.

Spesifikke ferdighetsmål er angis i ferdighetslister studenten får tilgang til i Canvas. 

Pensum:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing og annen anbefalt litteratur.

Obligatorisk aktivitet:

Fraværsregler gjelder som ved annen praksis. Studentene blir evaluert under praksisen og skal fortløpende legge inn godkjente dokumenter i e-porteføljen sin. Det kan kreves innlevering av en utvidet journal i løpet av perioden, og også refleksjonsnotater der den som vurderer studenten finner det nødvendig for å evaluere studentens forståelse av et emne.

Kompetanse og ferdigheter vurderes på grunnlag av elektronisk refleksjonsportefølje, samt studentevalueringsskjema

All praksis er obligatorisk. I praksisen kan det inngå obligatorisk helg, kvelds - nattevakter på hesteklinikken og smådyrklinikken. ALT ikke gyldig fravær fra internpraksisen skal tas igjen før semesterslutt for å få vitnemål og autorisasjonspapirer. Vakter er også obligatoriske i helger og på helligdager. Ved dokumentert gyldig fravær levert innen 5 virkedager til blokkansvarlig godkjennes fravær på 20 % i løpet av perioden uten at dette må tas igjen.

Studenten må i tillegg ha godkjent studiekravene i e-porteføljen, og ha fått godkjent alle innleveringer.

For å bestå klinikkperioden må studenten også kunne dokumentere akseptable kunnskaper, ferdigheter og holdninger i henhold til praksishåndboken og ikke ha uker som i henhold til klinikkgodkjenningsrutinen ikke er bestått.

Ved ikke godkjente innleveringer i e-porteføljen får studenten mulighet til å revidere tidligere innlevert materiale.

Vurderingsordning:

Vurdering: Bestått klinikkperiode og E-portefølje

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått 

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr:

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler. Navnskilt med fullt navn og "dyrepleierstudent". Saks med butte ender. Søsterur med sekundviser. Termometer. Skrivesaker til eget bruk. Stetoskop er en fordel, men ikke påkrevet.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Praksis og e-portefølje: Bestått / Ikke bestått