DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig, 3 uker

Forventet arbeidsmengde:

Ett ECTS-poeng er basert på 30 timers arbeid - kurset tilsvarer dermed 150 timers arbeid. Dette fordeles på:

 • Forelesninger (35 timer)
 • Oppfølging av forelesninger (20 timer)
 • Oppgaveløsninger og gruppediskusjoner (40 timer)
 • Arbeid med med bacheloroppgaven (35 timer)
 • Forbredelse til kurstest (20 timer)

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

Formål:

Undervisningen skal gi studentene praktisk og vitenskapelig metodegrunnlag for å sikre en god start og bidra til gjennomføring av bacheloroppgaven i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Innhold

 • Vitenskapelig forfatterskap: prinsipper og praktisk oppgaveskriving.
 • Vitenskapelig metode: studiedesign og planlegging av vitenskapelige studier, med særlig vekt på systematiske litteraturstudier. Kritisk lesing av vitenskapelig litteratur.
 • Vitenskapelig litteratur: søking i databaser og bruk av referanseverktøy. Innføring i evidensbasert veterinærmedisin.
 • Epidemiologi: Hovedgrupper av systematiske feil. Assosiasjonsmål og mål på sykdomsfrekvens.
 • Feilkilder i vitenskapelig metode: tilfeldige og systematiske feil.
 • Statistikk: Prinsipper for deskriptiv statistikk og enkel statistisk analyse.

Dette lærer du

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha nødvendig metode-kompetanse for å gjennomføre en bacheloroppgave i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen og erverve seg en grunnleggende forståelse av naturvitenskaplig forskning gjennom å:

 • Ha etablert en Word-fil for skriving av egen oppgave med utgangspunkt i standard mal
 • Kunne redegjøre for hovedtyper av studiedesign, med særlig kjennskap til litteraturstudier
 • Kunne utføre deskriptiv statistikk og tolke resultater fra enkle statistiske analyser
 • Kunne bruke EndNote til å lagre referanser og lage referanseliste
 • Forstå betydningen av kritisk lesing av vitenskapelige artikler
 • Kjenne til de vanligste formene for systematiske feil
 • Kjenne til mål for sykdomsfrekvens og assosiasjonsstyrke som brukes innen epidemiologi
 • Forelesninger, quiz, diskusjoner, oppgaveløsning.

  Starte utforming av egen bacheloroppgave

  • Forelesninger (finnes på Canvas)
  • Gruppeoppgaver (finnes på Canvas)
  • Artikler og annet undervisningsmateriell som brukes finnes også på Canvas
  • Mal for Bacheloroppgave finnes på Canvas
  • Foreslått lærebok i statistikk: Statistikk for helse- og sosialfagene, Arild Bjørndal og Dag Hofoss
 • Ingen
 • Eksamenskrav:

  • Oppgaveinnlevering i form disposisjon for bacherloroppgaven.
  • Om innleveringen vurderes til ikke bestått gis tilbakemelding og anledning til å levere revidert oppgave. Informasjon om vurderingskriterier finnes på Canvas.
  • Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått

  For godkjent kurs kreves i tillegg bestått kurstest på kursets siste dag.

 • En egen sensor kvalitetssikrer eksamensordningen
  • Det er ingen krav til tilstedeværelse på forelesninger eller kollokvieoppgaver
  • Siste kursdag er det en obligatorisk kurstest som må bestås for å få bestått kurs
 • Krav til eget utstyr

  • Egen bærbar PC
 • Detaljer finnes på Canvas
 • B-DYR
 • Bestått/ Ikke bestått