Course code DYR210

DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ingrid Toftaker
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 3 uker
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Formål:

Undervisningen skal gi studentene praktisk og vitenskapelig metodegrunnlag for å sikre en god start og bidra til gjennomføring av bacheloroppgaven i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Innhold

 • Vitenskapelig forfatterskap: prinsipper og praktisk oppgaveskriving.
 • Vitenskapelig metode: planlegging og design av forskningsoppgaver.
 • Spørreundersøkelser: planlegging og gjennomføring.
 • Vitenskapelig litteratur: søking i databaser og bruk av referanseverktøy.
 • Feilkilder i vitenskapelig metode: tilfeldige og systematiske feil.
 • Statistikk: oversikt over aktuelle metoder for å lage figurer og tabeller
 • Statistikk: grunnleggende prinsipper for bruk av statistiske metoder
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha nødvendig metode-kompetanse for å gjennomføre en bacheloroppgave i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen og erverve seg en grunnleggende forståelse av naturvitenskaplig forskning gjennom å:

 • Ha etablert en Word-fil for skriving av egen oppgave med utgangspunkt i standard mal
 • Kunne redegjøre for hovedtyper av studiedesign, med særlig kjennskap til litteraturstudier
 • Kunne utføre deskriptiv statistikk og tolke resultater fra enkle statistiske analyser
 • Kunne bruke EndNote til å lagre referanser og lage referanseliste.
 • Forstå betydningen av kritisk lesing av vitenskapelige artikler
 • Kjenne til de vanligste formene for systematiske feil
 • Kjenne til mål for sykdomsfrekvens og assosiasjonsstyrke som brukes innen epidemiologi
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, quiz, diskusjoner, oppgaveløsning.

Starte utforming av egen bacheloroppgave

Pensum:
 • Forelesninger (finnes på Canvas)
 • Gruppeoppgaver (finnes på Canvas)
 • Artikler og annet undervisningsmateriell som brukes finnes også på Canvas
 • Mal for Bacheloroppgave finnes på Canvas
 • Foreslått lærebok i statistikk: Statistikk for helse- og sosialfagene, Arild Bjørndal og Dag Hofoss
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
 • Forkurs i matematikk: MATH100 eller tilsvarende
 • Studentene må ha avklart det konkrete formålet med oppgaven før kurset starter.
Obligatorisk aktivitet:
Det er ingen krav til tilstedeværelse på forelesninger. Enkelte øvinger og presentasjoner er obligatoriske. Detaljer finnes på kurset i Canvas.
Vurderingsordning:

Kurset er bestått når følgende er oppfylt

 • Bestått eksamen (flervalgstest) på siste dag av kurset.
 • Innlevert og godkjent disposisjon for bacherloroppgaven.
 • Hvis studenten ikke består testen må ny test gjennomføres og bestås innen tre uker eller i forbindelse med kurset påfølgende semester.

Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått

Sensor:
En egen sensor kvalitetssikrer eksamensoppgavene.
Merknader:

Krav til eget utstyr

 • Egen bærbar PC
Normert arbeidsmengde:

Ett ECTS-poeng er basert på 30 timers arbeid - kurset tilsvarer dermed 150 timers arbeid. Dette fordeles på:

Forelesninger (35 timer)Oppfølging av forelesninger (20 timer)Oppgaveløsninger og gruppediskusjoner (40 timer)Arbeid med med bacheloroppgaven (35 timer)Forbredelse til kurstest (20 timer)
Undervisningstid:
Detaljer finnes på Canvas
Eksamensdetaljer: KIFO-kurs: Bestått / Ikke bestått