Course code DYR210

DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ingrid Toftaker, Irma Caroline Oskam
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 3 uker
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Formål:

Undervisningen skal gi studentene praktisk og vitenskapelig metodegrunnlag for å sikre en god start og bidra til gjennomføring av bacheloroppgaven i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Innhold

 • Vitenskapelig forfatterskap: prinsipper og praktisk oppgaveskriving.
 • Vitenskapelig metode: planlegging og design av forskningsoppgaver.
 • Spørreundersøkelser: planlegging og gjennomføring.
 • Vitenskapelig litteratur: søking i databaser og bruk av referanseverktøy.
 • Datahåndtering: etablering og bruk av egen database.
 • Feilkilder i vitenskapelig metode: tilfeldige og systematiske feil.
 • Statistikk: oversikt over aktuelle metoder for å lage figurer og tabeller
 • Statuistikk: grunnleggende prinsipper for bruk av statistiske metoder
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha nødvendig metode-kompetanse for å gjennomføre en bacheloroppgave i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen og erverve seg en grunnleggende forståelse av naturvitenskaplig forskning gjennom å:

 • Kunne lage en god plan for arbeidet med en bacheloroppgave basert på en standard protokoll..
 • Kunne gjennomføre en spørreundersøkelse og lage følgeskriv og registreringsskjema, knyttet til egen bacheloroppgave.
 • Kunne lage en database i henhold til standard mal.
 • Kunne redegjøre for hovedtyper av forsøksdesign og aktuelle statistiske metoder, samt vite hvilke design og analysemetoder som er aktuelle i egen bacheloroppgave.
 • Kjenne til prinsippene for vitenskapelig forfatterskap, ha etablert en Word-fil for skriving av egen oppgave med utgangspunkt i standard mal, og kunne bruke EndNote til å lagre referanser og lage referanseliste.
 • Forstå betydningen av kritisk lesing av vitenskapelige artikler, og forstå hvordan systematiske og tilfeldige feil kan gi villedende informasjon både i publiserte artikler og i deres eget prosjekt.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, diskujoner, oppgaveløsning.

Skrive protokoll og starte utforming av egen bacheloroppgave

Pensum:
 • Kopier på Canvas av alle presentasjoner og oppgaver.
 • Mal-filer for protokoll og mal for Bacheloroppgave ved NMBU Veterinærhøgskolen
 • Foreslått lærebok i statistikk: Statistikk for helse- og sosialfagene, Arild Bjørndal og Dag Hofoss
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
 • Forkurs i matematikk: MATH100 eller tilsvarende
 • Studentene må ha avklart det konkrete formålet med oppgaven før kurset starter.
Obligatorisk aktivitet:
Det er ingen krav til tilstedeværelse på forelesninger. Enkelte øvinger og presentasjoner er obligatoriske. Detaljer finnes på kurset i Canvas.
Vurderingsordning:

Kurset er bestått når følgende er oppfylt

 • Bestått kurstest på siste dag av kurset.
 • Innlevert, presentert og godkjent studieprotokoll og disposisjon for bacherloroppgaven.
 • Hvis studenten ikke består testen må ny test gjennomføres og bestås innen tre uker eller i forbindelse med kurset påfølgende semester.

Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått

Sensor:
En egen sensor kvalitetssikrer eksamensoppgavene.
Merknader:

Krav til eget utstyr

 • Egen bærbar PC
Normert arbeidsmengde:

Ett ECTS-poeng er basert på 30 timers arbeid - kurset tilsvarer dermed 150 timers arbeid. Detet fordeles på:

Forelesninger (20 timer)Oppfølging av forelesninger (20 timer)Oppgaveløsninger og gruppediskusjoner (30 timer)Arbeid med protokoll og innledende arbeid med bachelorgraden (50 timer)Forberedesle til kurstest og framlegging av protokoll/ skisse av bacheloroppgaven (30 timer)
Undervisningstid:
Detaljer finnes på Canvas
Eksamensdetaljer: KIFO-kurs: Bestått / Ikke bestått