Course code DYR210

DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Rolf Bjerke Larssen, Rolf Bjerke Larssen
Medvirkende: Naomi Azulay
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 3 uker
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Formål:

Undervisningen skal gi studentene praktisk og vitenskapelig metodegrunnlag for en god start på, og gjennomføring av, en bacheloroppgave i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Innhold

 • Vitenskapelig forfatterskap: prinsipper og praktisk oppgaveskriving.
 • Vitenskapelig metode: planlegging og design av forskningsoppgaver.
 • Spørreundersøkelser: planlegging og gjennomføring.
 • Vitenskapelig litteratur: søking i databaser og bruk av referanseverktøy.
 • Datahåndtering: etablering og bruk av egen database.
 • Feilkilder i vitenskapelig metode: tilfeldige og systematiske feil.
 • Statistikk: oversikt over aktuelle figurer, tabeller og analysemetoder
Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

Ha nødvendig metode-kompetanse for å gjennomføre en bacheloroppgave i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen og erverve seg en grunnleggende forståelse av naturvitenskaplig forskning gjennom:

 • Kunne lage en god plan for arbeidet med en bacheloroppgave basert på gjeldende standard protokoll for NMBU Veterinærhøgskolen.
 • Kunne lage relevant følgebrev og registreringsskjema for gjennomføring av en spørreundersøkelse knyttet til egen bacheloroppgave, samt relevant database i henhold til standard mal.
 • Kunne redegjøre for hovedtyper av forsøksdesign og aktuelle statistiske metoder, samt vite hvilke design og analysemetoder som er aktuelle i egen bacheloroppgave.
 • Kjenne til prinsippene for vitenskapelig forfatterskap, ha etablert en Word-fil for skriving av egen oppgave med utgangspunkt i standard mal, og kunne bruke EndNote til å lagre referanser og lage referanselister. 
 • Forstå betydningen av kritiske lesing av vitenskapelige artikler, og forstå hvordan systematiske og tilfeldige feil kan gi villedende informasjon både i publiserte artikler og i egen fordypningsoppgave.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger og oppgaver.

Lage protokoll for egen bacheloroppgave

Læringsstøtte:

Math100 tilbys som forberedelse

Underviser er tilgjengelig i arbeistiden hele undervisningsperioden.

Video av dagens forelesninger vil være tilgjengelig senere samme dag.

Pensum:

Læremidler:

 • Kopier på Canvas av alt undervisningsmateriale.
 • Video av alle forelesninger
 • Mal-filer på Canvas for bruk i bacheloroppgaver ved NMBU Veterinærhøgskolen
Forutsatte forkunnskaper:
Math100 
Anbefalte forkunnskaper:
 • Forkurs i matematikk: Math100
 • Studentene må ha avklart det konkrete formålet med oppgaven før kurset starter.
Obligatorisk aktivitet:
Det er ingen krav til tilstedeværelse.
Vurderingsordning:

Kurset er bestått når følgende er oppfylt

 • Bestått flervalgstest i KIFO-kurset (fredagen).
 • Bestått flervalgstest på siste dag av kurset (Canvastest).
 • Innlevert, presentert og godkjent protokoll med tilhørende dokumenter.

Hvis studenten ikke består flervalgstesten må ny test gjennomføres og bestås innen tre uker eller i forbindelse med kurset påfølgende semester.

Vurderingsuttrykk: bestått-ikke bestått

Sensor:
Sensor kvalitetssikrer eksamensoppgavene.
Merknader:

Krav til eget utstyr

 • Egen bærbar PC.
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: KIFO-kurs: Bestått / Ikke bestått