Course code DYR208

DYR208 Profesjonsetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Hilde Myrvold
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 1 uke
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Formål

Å forberede studenten på de etiske dilemmaer de vil kunne møte på som yrkesutøver og legge grunnlag for å handle etisk i yrkesutøvelsen.

Å bevisstgjøre studenten på deres etiske ansvar i tråd med dyrehelsepersonell-loven.

Gi studentene et innblikk i forskjellige yrkesmuligheter som dyrepleier.

Læringsutbytte:

Studenten skal etter endt undervisning:

  • Vite hva det vil si å være en profesjonsutøver. Vite hvilket samfunnsmandat dyrehelsepersonell er satt til å forvalte og at de som dyrepleier deler et felles verdisett som ligger til grunn for utøvelse av yrket.
  • Kjenne til og kunne anvende de profesjonsetiske retningslinjene i refleksjoner over sitt praktiske arbeid
  • Ha en etisk bevissthet og kunne utvikle etisk dømmekraft som studenten kan ha nytte av i utøvelsen av sitt yrke.
  • Bruke de verktøy de kan bruke til å reflektere i konkrete situasjoner og reflektere i praksis og ikke kun reflektere rundt/etter praksis.
  • Ha kjennskap til forskjellige yrkesretninger og reflektere rundt etiske problemstillinger innen de forskjellige retningene.
  • Forstå og reflektere rundt etiske problemstillinger som oppstår i tett samarbeid med veterinærer.
  • Ha forståelse for lovverket og deres juridiske ansvar som yrkesutøver.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Gi studentene en innføring i yrkesetiske retningslinjer tilhørende deres yrke.

Representanter fra yrkeslivet vil gi enkelt-forelesninger/seminarer.

Hovedfokuset blir etiske utfordringer innen yrket

Pensum:

Læremidler

Litteratur er generelt om profesjonsetikk og profesjonsetiske problemstillinger. Dette hentes fra flere egnete lærebøker og er ikke nødvendigvis knyttet direkte opp mot dyrepleierprofesjonen.

Relevante fagartikler vil brukes. Norsk Dyrepleier- og assistentforenings (NDAF) yrkesetiske retningslinjer er pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Klinisk praksis og faget rettslære
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav (fraværsregler)

Studentene skal avholde en presentasjon i grupper på seminar. Dette er obligatorisk og krever aktiv deltakelse.

Ved gyldig fravær utover 10% må studenten presentere et skriftlig refleksjonsnotat innen tema(ene).

Vurderingsordning:

Vurdering: Presentasjon på seminar

Vurderingsuttrykk: Bestått- Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Ingen

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon : Bestått / Ikke bestått