Course code DYR207

DYR207 Ekstern klinisk praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Anette Bartmann Tøgard Bjerke, Nina Hammervoll
Studiepoeng: 35
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Semester: 3-4

23 uker, 35 studiepoeng

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Klinisk praksis ved forhåndsgodkjente eksterne smådyrklinikker. Maksimalt 5 uker kan etter spesiell avtale avtjenes ved privat hesteklinikk (kan ikke kombineres med utveksling)

Det er anledning til klinikkutveksling i 8 uker i løpet av perioden (kan ikke kombineres med hesteklinikk)

Læringsutbytte:

Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr. Hovedvekten på denne praksisen skal være på operasjon og røntgen, i tillegg til ytterligere trening i prøvetaking, innlegging av venekateter for diverse formål og gode hygienerutiner.

Det er ønskelig at studenten i siste del av denne praksisen tar del i alt arbeidet på klinikken, slik at det kan øves opp gode rutiner i enkelte deler.

Læringsaktiviteter:

Praktisk undervisning i klinikk.

Spesifikke ferdighetsmål er angis i ferdighetslister studenten får tilgang til i Canvas. 

Læringsstøtte:

Studentene følges opp underveis i klinikkperioden via spørreskjemaer og innsending og vurdering av evalueringsskjemaer og annet materiale.

Blokkansvarlig er tilgjengelig på mail, samt i vanlig kontortid på telefon.

Pensum:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

The CompleteTextbook of Veterinary Nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing og annen anbefalt litteratur.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og ekstern praksis/utveksling

Dersom studenten ikke har oppnådd tilfredsstillende måloppnåelse i løpet av foranløpende praksisperiode ved NMBU Veterinærhøgskolen vil også den eksterne potensielt måtte avtjenes ved NMBU Veterinærhøgskolen. Det er også mulighet til 8 uker utveksling i denne perioden dersom det ansees som faglig forsvarlig.

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Praksis er obligatorisk og det kreves 100% oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke ugyldig fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager for egen sykdom eller begravelser i nærmeste familie, og det må gå minst 14 dager mellom hver av disse. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, som sendes blokkansvarlig per mail. Dette fraværet må, dersom det overskrider 20%, tas igjen i etterkant. Blokkansvarlig avgjør i hvilken grad - potensielt i sin helhet. Alt ugyldig fravær må tas igjen i sin helhet. Det gis ikke fritak av helseårsaker eller andre årsaker. 

Studentene blir evaluert under praksisen og skal fortsette å bruke gjeldende evalueringsmetode. Det kan kreves innlevering av en utvidet journal i løpet av perioden, og ellers innlevering av journaler og andre evalueringsdokumenter med frister og krav i henhold til informasjon gitt i Canvas.

Progresjonen i praktiske ferdigheter evalueres kontinuerlig ved bruk av skriftlige ferdighetslister studenten bringer med seg til klinikken. Kopi av denne sendes praksiskoordinator til gitte frister for å dokumentere progresjon. Listen(e) leveres i avslutningsvis signert til praksiskoordinator i Canvas. Journaler og andre nødvendige papirer leveres til gitte frister. 

Det skal sendes inn videomateriale for å dokumentere ferdighetsprogresjon og evne til selvevaluering.

Vurderingsordning:

Eksamen og regler for gjentak

All praksis er obligatorisk. Se egne fraværsregler.

Studenten må ha godkjent progresjon i ferdighetslistene. Man må også ha fått godkjent journaler, øvrige innleveringer og evalueringer tilknyttet praksisen. Detaljert informasjon om krav og frister finnes i Canvas.

Ved ikke godkjente journaler og innleveringer får studenten mulighet til å revidere tidligere innleverte dokumenter. Disse leveres til ny vurdering og må være godkjent for å kunne fremstille seg til OSCE eksamen.

Studenten må ha bestått samtlige Dublinskjemaer for å få godkjent praksis.

Studentens trivsel evalueres to ganger i løpet av eksternpraksisperioden, via Questback eller tilsvarende.

OSCE-eksamen: Objective Structured Clinical Examination

Eksamen avholdes over 2 dager.

OSCE er en praktisk eksamen bestående av 10 stasjoner. Alle studentene prøves i det samme.

Tillatte hjelpemidler: De som blir lagt frem til kandidaten, utover dette kan kandidaten spørre etter ekstra utstyr. Dette avgjøres i det enkelte tilfelle.

Eksamens varighet: ca 1 time og 45 minutter

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått 

Grense for bestått: Studenten må bestå 7 av 10 stasjoner for å bestå eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensopplegget.
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler. Avtales med eksternklinikk. Navnskilt med fullt navn og "dyrepleierstudent". Saks med butte ender. Søsterur med sekundviser.

Skrivesaker til eget bruk. Stetoskop og termometer er en fordel, men ikke påkrevet.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

DPLOSCE

DPLPRA2

Eksamensdetaljer: OSCE, obligatorisk aktivitet og praksis: Bestått/ Ikke bestått