Course code DYR207

DYR207 Intern klinisk praksis II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Anne Elisabeth Torgersen, Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 35
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 23 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70
Undervises i periode:

Semester: 3-4

23 uker, 35 studiepoeng

Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Praksisstedene og deres plassering i de to periodene er valgt ut for å sikre studentene allsidig og bred praksis.
Læringsutbytte:
Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr.
Læringsaktiviteter:

Hovedvekten på denne praksisen skal være på operasjon og røntgen, i tillegg til ytterligere trening i prøvetaking, innlegging av venekateter for diverse formål og gode hygienerutiner.

Det er ønskelig at studenten i siste del av denne praksisen tar del i alt arbeidet på klinikken, slik at det kan øves opp gode rutiner i enkelte deler.

Pensum:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing og annen anbefalt litteratur.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og ekstern praksis/utveksling 

Dersom studenten ikke har oppnådd tilfredsstillende måloppnåelse i løpet av foranløpende praksisperiode ved NMBU Veterinærhøgskolen vil også den eksterne måtte avtjenes ved NMBU Veterinærhøgskolen. Det er også lagt opp til 8 uker utveksling i denne perioden dersom det ansees som faglig forsvarlig.

Fraværsregler gjelder som ved annen praksis. Studentene blir evaluert under praksisen og skal fortsette å bruke gjeldende evalueringsmetode. Det kan kreves innlevering av en utvidet journal i løpet av perioden, og ellers journalinnleveringer med frister og krav i henhold til informasjon gitt på Fronter.

Progresjonen i praktiske ferdigheter evalueres kontinuerlig ved bruk av skriftlige ferdighetslister studenten bringer med seg til klinikken. Kopi av denne sendes praksiskoordinator til gitte frister for å dokumentere progresjon. Listen(e) leveres i originalversjon og signert til praksiskoordinator ved endt periode. Journaler og andre nødvendige papirer leveres til gitte frister.

ALT fravær fra eksternpraksisen skal tas igjen i løpet av sommeren for å starte på år 3. Vakter er også obligatoriske i helger og på helligdager

Vurderingsordning:

Eksamen og regler for gjentak

All praksis er obligatorisk. I praksisen kan det inngå obligatorisk helg, kvelds - nattevakter på hesteklinikken og smådyrklinikken. ALT ikke gyldig fravær fra internpraksisen skal tas igjen før semesterslutt for å få godkjent blokken. Vakter er også obligatoriske i helger og på helligdager. Ved dokumentert gyldig fravær levert innen 5 virkedager til studieavdelingen godkjennes fravær på 20 % i løpet av perioden uten at dette må tas igjen.

Det vurderes av praksiskoordinator hvor mye av sykefravær som må tas igjen for å få godkjent praksisperioden. Det gis ikke fritak av helseårsaker. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller til praksisansvarlig. Se ellers regler i forskriften og i klinikkgodkjenningsrutinen.

Studenten kan gå opp til avsluttende eksamen (OSCE) selv om studenten har 5 dager fravær, men studenten får ikke studiepoeng i faget før fraværet er tatt igjen. Dersom fraværet overstiger 5 dager, uansett grunn, får ikke studenten gå opp til OSCE eksamen før dette er tatt igjen.

Studenten må i tillegg ha godkjent progresjon i ferdighetslistene. Man må også ha fått godkjent innleveringskravet til evalueringsskjemaer og journaler tilknyttet praksisen.

For å bestå klinikkperioden må studenten også kunne dokumentere akseptable kunnskaper, ferdigheter og holdninger i henhold til praksishåndboken og ikke ha uker som i henhold til klinikkgodkjenningsrutinen ikke er bestått.

Ved ikke godkjente journaler og pleieplaner får studenten mulighet til å revidere tidligere innleverte journaler og pleieplaner. Disse leveres til ny vurdering og må være godkjent for å kunne fremstille seg til OSCE eksamen.

Studenten må også ha alle klinikkuker bestått mht holdninger og adferd i klinikken før eksamen.  

Studentens trivsel evalueres to ganger i løpet av eksternpraksisperioden via Questback eller tilsvarende.

OSCE-eksamen: Objective Structured Clinical Examination

Eksamen avholdes over 2 dager.

OSCE er en praktisk eksamen bestående av 8 stasjoner. Alle studentene prøves i det samme

Tillatte hjelpemidler: De som blir lagt frem til kandidaten, utover dette kan kandidaten spørre etter ekstra utstyr. Dette avgjøres i det enkelte tilfelle.

Eksamens varighet: ca 85 minutter

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått 

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler, navneskilt, saks og skrivesaker. Klokke med sekundviser vil være en fordel.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

DPLOSCE

DPLPRA2

Eksamensdetaljer: OSCE, obligatorisk aktivitet og praksis: Bestått / Ikke bestått