Course code DYR207

DYR207 Intern klinisk praksis 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anne Elisabeth Torgersen, Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 35
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, 23 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 70 stk
Undervises i periode:

Semester: 3 ¿ 4

23 uker, 35 studiepoeng fom kull 2014

Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Praksisstedene og deres plassering i de to periodene er valgt ut for å sikre studentene allsidig og bred praksis.
Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr. Hovedvekten på denne praksisen skal være på operasjon og røntgen, i tillegg til ytterligere trening i prøvetaking, innlegging av venekateter for diverse formål og gode hygienerutiner.

Det er ønskelig at studenten i siste del av denne praksisen tar del i alt arbeidet på klinikken, slik at det kan øves opp gode rutiner i enkelte deler.

Pensum:

Læremidler

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing og annen anbefalt litteratur.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og valgfritt ekstern praksis/utveksling

Det er muligheter for 8 uker utveksling/hospitering eksternt i denne perioden dersom det ansees som faglig forsvarlig. Studenter som ikke ønsker dette vil fortsette en intern rullering på NMBU Veterinærhøgskolens klinikker. Studenter kan søke om forlenget tid på enkelte klinikker som en fordypning i praksis. Dette må søkes om innen angitt frist til praksisansvarlig dyrepleier. Fraværsregler gjelder som ved annen praksis.

Studentene blir evaluert under praksisen og skal fortsette å logge aktiviteten sin på det elektroniske evalueringsverktøyet som brukes. Det kan kreves innlevering av en utvidet journal i løpet av perioden.

Progresjonen i praktiske ferdigheter evalueres kontinuerlig ved bruk av et elektronisk evalueringsverktøy. Praksishåndbok fra de praksisstedene dette er aktuelt skal leveres til praksisansvarlig dyrepleier ferdig utfylt og godkjent fra praksisplass i tillegg til journaler/pleieplaner for de uthevede områdene, så snart siste praksisperiode er over, eller til gitte frister.

I praksisen inngår det obligatorisk helg og kvelds - nattevakter på hesteklinikken og smådyrklinikken. ALT fravær fra internpraksisen skal tas igjen før semesterslutt for å få vitnemål og autorisasjonspapirer. Vakter er også obligatoriske i helger og på helligdager.

Studiekrav og regler for gjentak

Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager, men disse skal tas igjen ved en senere anledning. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, kopi til praksisansvarlig og original til studieavdelingen Adamstuen. Dette fraværet må også tas igjen i etterkant. Det gis ikke fritak av helseårsaker. Fraværet skal gis beskjed om umiddelbart til den aktuelle klinikken eller til praksisansvarlig. Se ellers regler i forskriften.

Studenten kan gå opp til avsluttende eksamen selv om studenten har 5 dager fravær, men studenten får ikke studiepoeng i faget før fraværet er tatt igjen. Dersom fraværet overstiger 5 dager, uansett grunn, får ikke studenten gå opp til OSCE eksamen før dette er tatt igjen.

Studenten må i tillegg ha godkjent studiekravene i praksishåndboken, og ha fått godkjent innleveringskravet til pleieskjemaer og journaler tilknyttet praksisen.

For å bestå klinikkperioden må studenten også kunne dokumentere akseptable kunnskaper, ferdigheter og holdninger i henhold til praksishåndboken og ikke ha uker som i henhold til klinikkgodkjenningsrutinen ikke er bestått.

Ved ikke godkjente journaler og pleieplaner får studenten mulighet til å revidere tidligere innleverte journaler og pleieplaner. Disse leveres til ny vurdering og være godkjent for å kunne fremstille seg til OSCE eksamen.

Studenten må også ha alle klinikkuker bestått mht holdninger og adferd i klinikken før eksamen.

Vurderingsordning:

OSCE eksamen: Objective Structured Clinical Examination

OSCE er en praktisk eksamen bestående av 8 stasjoner. Alle studentene prøves i det samme

Tillatte hjelpemidler: De som blir lagt frem til kandidaten, utover dette kan kandidaten spørre etter ekstra utstyr. Dette avgjøres i det enkelte tilfelle.

Eksamens varighet: ca 85 minutter

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler, navneskilt, saks og skrivesaker. Klokke med sekundviser vil være en fordel.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

DPLOSCE

DPLPRA2

Eksamensdetaljer: :