Detaljer om emnet DYR207

DYR207 Ekstern klinisk praksis

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Anette Tøgard Bjerke
Medvirkende: Anne Elisabeth Torgersen
Studiepoeng: 35
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Semester: 3-4

23 uker, 35 studiepoeng

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Emnets innhold:

Klinisk praksis ved forhåndsgodkjente eksterne smådyrklinikker. Maksimalt 5 uker kan etter spesiell avtale avtjenes ved privat hesteklinikk.

Det er anledning til utveksling i 8 uker i løpet av perioden.

Læringsutbytte:

Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr. Hovedvekten på denne praksisen skal være på operasjon og røntgen, i tillegg til ytterligere trening i prøvetaking, innlegging av venekateter for diverse formål og gode hygienerutiner.

Det er ønskelig at studenten i siste del av denne praksisen tar del i alt arbeidet på klinikken, slik at det kan øves opp gode rutiner i enkelte deler.

Læringsaktiviteter:

Praktisk undervisning i klinikk.

Spesifikke ferdighetsmål er angis i ferdighetslister studenten får tilgang til i Canvas. 

Læringsstøtte:

Studentene følges opp underveis i klinikkperioden via spørreskjemaer og innsending og vurdering av evalueringsskjemaer og annet materiale.

Blokkansvarlig er tilgjengelig på mail, samt i vanlig kontortid på telefon.

Pensum:

Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden.

The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing og annen anbefalt litteratur.

Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og ekstern praksis/utveksling

Dersom studenten ikke har oppnådd tilfredsstillende måloppnåelse i løpet av foranløpende praksisperiode ved NMBU Veterinærhøgskolen vil også den eksterne potensielt måtte avtjenes ved NMBU Veterinærhøgskolen. Det er også lagt opp til 8 uker utveksling i denne perioden dersom det ansees som faglig forsvarlig.

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Praksis er obligatorisk og det kreves 100 % oppmøte for å få praksisperioden godkjent. Det tillates ikke ugyldig fravær eller dårlige holdninger/adferd i klinikken (Se regler for klinikkgodkjenningen).

Studenten kan bruke 3 egenmeldingsdager for egen sykdom eller begravelser i nærmeste familie, og det må gå minst 14 dager mellom hver av disse. Fravær utover disse tre dagene skal dokumenteres med legeerklæring, original til studieavdeling og kopi til praksisansvarlig. Dette fraværet må, dersom det overskrider 20% per rotasjon, tas igjen i etterkant. Blokkansvarlig avgjør i hvilken grad - potensielt i sin helhet. Alt ugyldig fravær må tas igjen i sin helhet. Det gis ikke fritak av helseårsaker. 

Studentene blir evaluert under praksisen og skal fortsette å bruke gjeldende evalueringsmetode. Det kan kreves innlevering av en utvidet journal i løpet av perioden, og ellers innlevering av journaler og andre evalueringsdokumenter med frister og krav i henhold til informasjon gitt i Canvas.

Progresjonen i praktiske ferdigheter evalueres kontinuerlig ved bruk av skriftlige ferdighetslister studenten bringer med seg til klinikken. Kopi av denne sendes praksiskoordinator til gitte frister for å dokumentere progresjon. Listen(e) leveres i originalversjon og signert til praksiskoordinator ved endt periode. Journaler og andre nødvendige papirer leveres til gitte frister.

Vurderingsordning:

Eksamen og regler for gjentak

All praksis er obligatorisk. Se egne fraværsregler.

Studenten må ha godkjent progresjon i ferdighetslistene. Man må også ha fått godkjent journaler, øvrige innleveringer og evalueringer tilknyttet praksisen. Detaljert informasjon om krav og frister finnes i Canvas.

Ved ikke godkjente journaler og innleveringer får studenten mulighet til å revidere tidligere innleverte dokumneter. Disse leveres til ny vurdering og må være godkjent for å kunne fremstille seg til OSCE eksamen.

Studenten må ha bestått samtlige Dublinskjemaer for å få godkjent praksis.

Studentens trivsel evalueres to ganger i løpet av eksternpraksisperioden, via Questback eller tilsvarende.

OSCE-eksamen: Objective Structured Clinical Examination

Eksamen avholdes over 2 dager.

OSCE er en praktisk eksamen bestående av 8 stasjoner. Alle studentene prøves i det samme.

Tillatte hjelpemidler: De som blir lagt frem til kandidaten, utover dette kan kandidaten spørre etter ekstra utstyr. Dette avgjøres i det enkelte tilfelle.

Eksamens varighet: ca 85 minutter

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensopplegget.
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy i henhold til gjeldende regler. Avtales med eksternklinikk. Navnskilt med fullt navn og "dyrepleierstudent". Saks med butte ender. Søsterur med sekundviser. Termometer. Skrivesaker til eget bruk. Stetoskop er en fordel, men ikke påkrevet.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:

DPLOSCE

DPLPRA2

Eksamensdetaljer: OSCE, obligatorisk aktivitet og praksis: Bestått / Ikke bestått