Course code DYR202

DYR202 Forsøksdyrlære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Mette Helen Bjørge Müller
Medvirkende: Arturas Kavaliauskis, Silje Modahl Johanson, Christer Wiggen Johnsen, Eirill Catrine Ager-Wick
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig. Teoretisk undervisning i høstsemesteret (1. semester), og praktisk undervisning i vårsemesteret (intern praksis i 2. semester og ekstern praksis i 4. semester).
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2023H
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Faget forsøksdyrlære skal gi studentene grunnleggende kunnskap om bruken av dyr i forskning, og økt innsikt i etiske problemstillinger og lovgivingen som er relatert til forsøksdyr. Videre skal faget gi innsikt i hvordan dyreforsøk planlegges og gjennomføres på en best mulig måte.

Totalt 6 uker (4 uker teori + eksamen + 2 uker praksis, hvorav 1 uke er intern i 2.semester og 1 uke er ekstern i 4.semester). Faget godkjennes når både det teoretiske kurset og praksisen er godkjent. 

Læringsutbytte:

Etter gjennomføring av faget skal studentene:

 • Ha kjennskap til lovgivningen innen fagområdet.
 • Kunne redegjøre for generell etikk og dyrevelferdsmessige hensyn knyttet til dyreforsøk.
 • Kunne redegjøre for prinsippet om "de tre R-ene".
 • Ha kjennskap til hovedpunktene for hvordan man søker og får godkjenning for å utføre et dyreforsøk.
 • Kunne redegjøre for forsøksdyrenes biologi, oppstalling og fôring.
 • Ha kjennskap til ulike genetiske kvaliteter, og fordeler/ulemper knyttet til dette.
 • Kunne redegjøre for de ulike merkingsmetodene som anbefales for de ulike artene.
 • Kunne redegjøre for miljøfaktorer som er viktig for dyrenes velferd og standardisering av forsøk.
 • Kunne redegjøre for de viktigste prinsippene som legges til grunn ved valg av metode for håndtering, injeksjoner og blodprøvetaking av forsøksdyr.
 • Kunne redegjøre for hvilke helsefarer som er forbundet med å jobbe med forsøksdyr og hvordan man kan minimalisere disse farene.
 • Ha kjennskap til forhold som er spesifikke for produksjonsdyr og ville dyr i forsøkssammenheng.
 • Ha kjennskap til hvilke metoder/preparater som brukes til anestesi og smertelindring hos forsøksdyr.
 • Kunne redegjøre for hvilke metoder som brukes/anbefales for avliving av forsøksdyr.
 • Ha kjennskap til hvordan vi kan vurdere smerte hos forsøksdyr og hvordan humane endepunkter fastsettes.
 • Ha kjennskap til de viktigste infeksjonssykdommene som forekommer hos forsøksdyr.
 • Ha kjennskap til hvordan helsemonitorering utføres og hvorfor dette er viktig for kvalitetssikring av forsøkene. 
 • Ha kjennskap til hvilke alternative metoder til dyreforsøk som er tilgjengelige og hva som er under utvikling.
 • Ha kjennskap til hva kvalitetssikringssystem og forskriftskrav til internkontroll innebærer for en forsøksdyravdeling.
 • Ha kjennskap til muligheter og oppgaver knyttet til akkreditering
 • Ha kjennskap til hvordan Mattilsynet og forsøksdyrmiljøene interagerer, og hvordan dyrevernsorganisasjoner øver innflytelse.

Etter gjennomføring av den praktiske delen skal studentene kunne:

 • Vise at de kan utføre klinisk undersøkelse, håndtering, fiksering, og spesifikke teknikker (metoder for injeksjon, blodprøvetaking og avlivning) på forsøksdyr i henhold til praksishåndbok.
 • Ha kjennskap til rutiner for drift, tilsyn, stell, hygiene og HMS for en forsøksdyravdeling med tradisjonelle forsøksdyr.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen består av forelesninger, videoer, quiz, kollokvieoppgaver, diskusjonsgrupper og omvisninger. Undervisningen den første uka kan bli kjørt sammen med veterinærstudentene.

Praktisk opplæring (2 uker, 1 uke internt 2. semester og 1 uke eksternt 4. semester) i stell av forsøksdyr, drift samt spesifikke teknikker (metoder for injeksjon, blodprøvetaking og avlivning) i henhold til praksishåndbok.

Læringsstøtte:
Fagblokkens undervisere er tilgjengelige for faglig veiledning knyttet til de underviste emnene i forbindelse med auditoriumsforelesninger, kollokvier og praktisk undervisning. I tillegg vil underviserne kunne besvare faglige spørsmål via e-post, telefon evt. personlig oppmøte /nettmøte innenfor normal arbeidstid etter avtale så langt det er mulig.
Pensum:
Lister for anbefalt litteratur vil bli lagt ut på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Anbefalte forkunnskaper:
Blokkene forut i studiet.
Obligatorisk aktivitet:

Forelesningene er ikke obligatoriske.

Omvisningene er obligatoriske. Fravær krever legeerklæring.

2 uker praksis er obligatorisk og krever aktiv deltakelse. Praksishåndboken inneholder de obligatoriske aktivitetene som skal godkjennes for å få emnet bestått. Fravær må tas igjen sammen med en av de andre gruppene eller eventuelt vil man, i den grad det er mulig, forsøke å sette opp egne uker for studenter som trenger å ta igjen obligatorisk undervisning, eventuelt må dette gjøres internt på NMBU. 

Vurderingsordning:

Flervalgseksamen etter første kursuke, tilgjengelig på Canvas i en uke. Bestått / ikke bestått. Kravet for å få bestått er 50 %.

Muntlig eksamen vil foregå de siste to kursdagene i siste kursuke. Oppmøte for hver enkelt student angis på Canvas. Eksamensoppgave vil deles ut individuelt ved oppmøte, med 30 minutter forberedelsestid uten hjelpemidler. Eksaminering vil foregå i 30 minutter med eksaminator og ekstern sensor tilstede. Gradert karakter.

Både flervalgseksamen og muntlig eksamen må bestås enkeltvis for å få godkjent og oppnå studiepoeng i emnet. Total vurdering i faget er bokstavkarakter (A-F).

Hvis en student vipper mellom to bokstavkarakterer på avsluttende karakter i faget kan poengsummen fra flervalgsseksamen bli tatt med i vurderingen om hvilken karakter som velges tilslutt. 

De 2 ukene med intern og ekstern praksis er obligatoriske og må godkjennes. 

Sensor:
Flervalgseksamen blir rettet automatisk i Canvas. Intern og ekstern sensor vil delta på den muntlige eksamen. Sensuren faller 3 uker etter muntlig eksamen. 
Merknader:
Ingen krav til utstyr.
Normert arbeidsmengde:
30 timer x 10 studiepoeng: 300 timer. Det forventes at studentene jobber med kollokvieoppgaver og forbereder seg til eksamen i tillegg til den strukturerte undervisningen.
Opptakskrav:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter tatt opp på dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen.
Overlapp:
FDYRLD04
Undervisningstid:
Den første kursuken blir det full undervisningsuke med forelesninger som kan sammenfalle med undervisningen for veterinærstudentene. De siste 3 ukene av kurset blir det satt opp en del forelesninger, omvisninger på ulike forsøksdyravdelinger, og resten av tiden settes av til egenstudier og forberedelse til eksamen.
Eksamensdetaljer: Samlet resultat: Bokstavkarakterer