Course code DYR202

DYR202 Forsøksdyrlære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kristine Eraker Aasland Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Teorikurs (4 uker) med innføring i prinsippene bak moderne forsøksdyrlære. Kurset tar opp bl.a.:

 • Etikk, lovgivning og saksgang rundt dyreforsøk
 • Valg av dyreart (biologi og genetikk)
 • Fisk og vilt som forsøksdyr
 • Innflytelsen av miljøfaktorer på dyreforsøk
 • Dyrenes mikrobiologiske status og innflytelsen på dyreforsøk
 • Helsefarer og allergi
 • Sedasjon, anestesi og avliving av forsøksdyr
 • God laboratoriepraksis og kvalitetssikring
 • Design av dyreforsøk

Praktisk opplæring (2 uker) i stell av forsøksdyr samt enkle teknikker (injeksjoner og blodprøvetaking)

Læringsutbytte:

Faget forsøksdyrlære skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og evne til å kunne diskutere dyrevelferd knyttet til bruk av dyr i undervisning og forskning. Videre skal faget gi innsikt i bruken av forsøksdyr og hvordan man sikrer god velferd for dyr som brukes i vitenskapelig arbeid, samt gi et innblikk i hvordan dyreforsøk planlegges og gjennomføres på en best mulig måte.

Etter gjennomføring av faget skal studentene kunne:

 • Ha innsikt i generell etikk og dyrevelferd og de viktigste temaene innenfor fagområdet forsøksdyrlære.
 • Kunne definere og bruke terminologien innen fagområdet.
 • Kunne redegjøre for sammenhengen mellom miljø, helse, velferd og kvalitetssikring i drift med laboratoriedyr.
 • Kunne peke ut de potensielle helsefarene forbundet med å jobbe med forsøksdyr og hvordan man kan minimalisere disse farene.
 • Kunne redegjøre for prinsippet om "de tre R'ene".
 • Kunne ha en reflektert holdning til etikk og dyrevelferd og se kritisk på argumentasjon rundt dyrevelferd.
 • Kjenne til de viktigste forskrifter, regelverk og tilsynsarbeid innen fagområdet.
 • Kjenne til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som eksisterer.
 • Kjenne til hovedpunktene til hvordan man planlegger og søker om et dyreforsøk, hvordan man velger art, genmodifisert modell, metoder, anestesi, avlivingsmetode osv.
 • Kunne redegjøre for metoder for håndtering, oppstalling, fôring, merkingsmetoder, helsemonitorering, anestesi, smertelindring og human avliving av forsøksdyr (inklusiv fisk) og kunne redegjøre for de viktigste prinsippene som legges til grunn ved valg av type metode og type utstyr for håndtering og behandling av forsøksdyr. 
 • Kunne redegjøre for interne og eksterne faktorer som kan påvirke et forsøksdyr og hva det kan ha å si for utfallet i et dyreforsøk, samt hvordan forsøksdyrs helse blir overvåket og hvordan alt arbeid kvalitetssikres.
 • Kunne redegjøre for hvordan man bør arbeide for å standardisere disse faktorene mest mulig.
 • Ha innsikt i de viktigste faktorene som inngår i driften av en forsøksdyravdeling samt å kunne foreta en enkel evaluering av en avdeling.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen foregår hovedsakelig i forelesninger, men også filmer, omvisninger og gruppeoppgaver vil bli brukt. Gruppeoppgavene skal fremføres muntlig for resten av kullet. Undervisningen den første uka vil bli kjørt sammen med veterinærstudentene.

Praktisk opplæring (2 uker, 1 uke internt 2. semester og 1 uke eksternt 4. semester) i stell av forsøksdyr, drift, renhold osv, samt enkle teknikker (injeksjonsmetoder og blodprøvetakings metoder på mus, rotte og kanin) i henhold til praksishåndbok.

Pensum:
Forsøksdyravdelingens kompendium i forsøksdyrlære utgjør hoved pensum.
Anbefalte forkunnskaper:

Anbefalte forkunnskaper:

Blokkene forut i studiet.

Obligatorisk aktivitet:
Forelesningene er ikke obligatoriske, men dagen for fremføring av gruppeoppgavene er obligatorisk
Vurderingsordning:

2 timers skriftlig eksamen fredagen siste blokk-uke.

Karakter i faget:

Karakter A-F.

Sensor:
Merknader:
Ingen krav til utstyr.
Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
FDYRLD04
Eksamensdetaljer: :