Course code BUS340

BUS340 Supply Chain Management

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig. Emnet gis ikke høsten 2021, men gis igjen høsten 2022.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Høsten 2021 er emnet satt på pause, men gis igjen høsten 2022. 

Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Supply chain management (forsyningskjedeledelse) dreier seg om å designe, planlegge, og styre et nettverk av produsenter, leverandører, transportører, distributører, forhandlere og kunder. For å maksimere verdiskapningen trenger en å ta hensyn til alle aktører i nettverket og designe, planlegge og styre forsyningskjeden slik at den oppfyller kundenes krav på best mulig måte. Innenfor supply chain management trenger en også å forstå hvordan bedriftsinterne funksjoner som finans, produksjon og salg og markedsføring kan innvirke på verdiskapningen.

Emnet vil ta for seg problemstillinger på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå. Spesifikke temaer som vil tas opp i kurset omfatter blant annet: Forsyningskjeden og dens strategiske betydning. Leverandørnettverk. Beregning og planlegging av forsyning og etterspørsel. Planlegging av sykluslager og sikkerhetslager. Leverandørvalg. Anleggslokalisering og transport. Prising og inntektsstyring. Koordinering og informasjonsteknologi i forsyningskjeder.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om:

 • De viktigste begrepene med hensyn til ledelse av forsyningskjeder
 • Forholdet mellom konkurransestrategi og forsyningskjedestrategi
 • Design av forsyningsnettverk
 • Prognosemetoder
 • Lagerstyring og optimalisering av servicenivå
 • Aggregert planlegging i forsyningskjeden
 • Transport i forsyningskjeden
 • Anskaffelse, prising og inntektsstyring
 • Koordinering i forsyningskjeden

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Analysere forsyningskjedestrategien og sammenligne den opp mot konkurransestrategien.
 • Formulere innspill i designprossessen av forsyningskjeden som er basert på en god forståelse for markedets krav og selskapets muligheter og begrensninger.
 • Utvikle og bruke kvantitative modeller som beslutningsstøtte ved planlegging og drift av forsyningskjeden

Generelle kompetanse:

 • Tenke kreativt, kritisk og reflektert i forbindelse med muligheter og utfordringer som organisasjonen møter.
 • Kunne kommunisere med spesialister og ikke-spesialister om sentrale temaer i emnet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneoppgaver og to caser med obligatorisk oppmøte.
Pensum:
Chopra S. (2019). Supply Chain Management. Pearson. 7. utgave.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller et annet innføringskurs i logistikk. BUS230 Operasjonsanalyse.
Obligatorisk aktivitet:

2 case med etterfølgende gruppediskusjon.

Obligatoriske aktiviteter som er gjennomført og godkjent et gitt år vil også være godkjente det påfølgende året.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

 • Hjemmeeksamen, del 1.  Teller 25%.
 • Hjemmeeksamen, del 2.  Teller 25%.
 • Skriftlig slutteksamen. Teller 50%.  Varighet: 3 timer.

På grunn av at emnet har samlet vurdering blir det bare arrangert eksamen i høstsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i vårsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Merknader:
Emnet vil ikke tilbys høsten 2021.
Normert arbeidsmengde:
250 timer inkludert egeninnsats.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som tilhører et masterprogram ved NMBU.
Undervisningstid:
50 timer forelesning og presentasjoner.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer