Course code BUS334

BUS334 Internship for økonomi og administrasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette emnet gir studentene trening om å anvende kunnskap og ferdigheter fra sitt fordypningsområde innenfor økonomisk-administrative fag i praksis, og utvikle relevant arbeidserfaring.

I løpet av internshipet skal studenten

- gjennomføre arbeidsoppgaver og leveranser i praksisvirksomheten som definert i prosjektbeskrivelsen (en del av internshipavtalen)

- delta på avtalte læringsaktiviteter ved Handelshøyskolen

- opparbeide og levere en sluttrapport hvor studenten

 • formulerer og begrunner en fagrelatert problemstilling som er relevant til praksisvirksomheten, og genererer innsikt i denne problemstillingen ved hjelp av forskningsbasert faglitteratur fra sitt fordypningsområdet
 • drøfter hvordan kunnskap og ferdigheter tilegnet gjennom studier har bidratt for å gjennomføre arbeidsoppgaver i praksisvirksomheten og reflekterer over sin egen faglige utvikling

For å ta dette emnet må studentene identifisere og etablere kontakt med en mulig praksisvirksomhet samt inngå i en avtale med denne virksomheten og Handelshøyskolen. Inkludert i denne avtalen er en prosjektbeskrivelse som definerer oppstart og avslutning av internship, arbeidsoppgaver og leveranser (f.eks. analyser, utredninger, rapporter, presentasjoner, workshops etc.), tidsplan, milepæler, samt hvem i virksomheten som er stedlig ansvarlig for studenten.

Prosjektbeskrivelsen formulerer studenten i samarbeid med kontaktpersonen i virksomheten. Internshipavtalen må være signert av studenten og virksomheten studenten vil arbeide før videre vurdering av emneansvarlig. Den signerte avtalen (inkludert prosjektbeskrivelsen) må sendes til vurdering via Canvas senest i uke 34. Emneansvarlig går igjennom og vurderer foreslåtte internshipavtaler uke 35. Studieveileder sørger for oppmelding i emnet senest i uke 36 etter at avtalen er godkjent av emneansvarlig. 

Legg merke til at dette emnet har antallsbegrensing. Studentene som har søkt på og fått internshipstilling i partnervirksomhetene i våren 2022 prioriteres. Resterende plass er forbeholdt til studenter 2. år M-ØA. For å søke på disse åpne plassene må studenten selv finne en tilegnet internshipvirksomhet. Først til mølla prinsippet (dvs. datoen når studenten har sendt avtalen til vurdering via Canvas) gjelder forutsatt at foreslått internship er i samsvar med emnets innhold, oppbygging og læringsmålene, og studenten har fulgt instruksjoner for avtaleinngåelse.  Internship er ubetalt.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne har studenten

 • fått økt innsikt i de praktiske utfordringene og mulighetene i praksisvirksomhetens organisatoriske og bransjekontekst som fagområdets teori og metoder kan anvendes til enten alene eller sammen med andre fag
 • bygget opp kunnskap innenfor fagområdets teori og metode ved å kombinere teori, metodikker og praksiserfaringer i praktisk problemløsning

Ferdigheter

I løpet av internship utvikler studenten evner til å

 • gjennomføre arbeidsoppgaver definert i internshipavtalen
 • arbeide selvstendig
 • anvende fagområdets kunnskap i praksis
 • søke opp, identifisere og tilegne seg forskningsbasert kunnskap relevant for praktisk problemløsning

Generelle kunnskaper

 • skriftlig og muntlig formidling av fagkunnskap
 • refleksjon over egen profesjonell utvikling
 • samarbeid og samhandling i jobbsammenheng
Læringsaktiviteter:

- Avtaleinngåelse

- Selvstendig gjennomføring av arbeidsoppgaver i praksisbedriften basert på prosjektbeskrivelse avtalt med virksomheten i internshipavtalen. Internship skal foregå i en virksomhet i privat eller offentlig sektor. Studenten arbeider med problemstillinger innenfor ditt fordypningsområde. I praksisperioden følger studenten arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og tar del i den ordinære daglige driften for å bli kjent med arbeidsmiljøet. 

- Aktiv deltakelse i to digitale samlinger sammen med andre studenter som tar emnet og emneansvarlig i begynnelsen av høstsemester og i slutten av høstsemester. Samlingene krever forberedelser og støtter skriving av sluttrapporten. Nærmere beskrivelse, tidspunkter og forberedelser for samlingene gis ved kursstart.

- Deltakelse i felles digital midtveissamling i løpet av høstsemester hvor studentene presenterer et utkast av sluttrapporten. De studentene som har som har søkt på og fått internshipstilling i partnervirksomhetene i våren 2022 erstatter midtveissamlingen ved å delta på veiledningssesjoner med veileder fra fordypningsområde i avtalte veiledningstidspunkter underveis i høstsemester.

-Opparbeidelse av sluttrapporten. Nærmere beskrivelse om rapportens form, innhold og kravene gis ved kursstart.

Læringsstøtte:
Canvas, fellessamlinger ila semester, tilbakemeldinger fra en veileder for studentene som har fått internshipstilling i partnervirksomheter/ tilbakemeldinger fra midtveissamlingen, kontaktperson i praksisvirksomheten.
Pensum:
Studenten utarbeider selv litteraturliste ihht problemstillingen i sluttrapporten. I tillegg kan komme faglitteratur som en del av forberedelsene til felles samlinger.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i økonomi og administrasjon. 
Obligatorisk aktivitet:
Samlinger
Vurderingsordning:

Mappevurdering (bestått/ ikke bestått) med to komponenter:

- gjennomføring av avtalt arbeid i virksomhet 

- sluttrapport

Sensor:
En ekstern sensor godkjenner pensum og eksamensopplegget
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:

Emnet er forbeholdt 2.års studenter på master økonomi og administrasjon.

Internshipavtalen (inkludert prosjektbeskrivelsen) må være godkjent før man får plass i emnet.

Overlapp:
ECN334 (10 stp), ECN333 (5 stp), INN331 (10 stp)
Undervisningstid:
Samlinger, se under læringsaktiviteter.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått