Course code BUS332

BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-ØA og M-IØ
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Fra sikkerhet til usikkerhet. Risikomåling. Sensitivitetsanalyser. Scenarioanalyser. Forventet nytte. Strukturering av beslutninger.  Beslutningstrær. Beslutningskriterier, Verdi av informasjon. Subjektiva sannsynligheter, Stokastisk dynamisk programmering (med fokus på appliksjoner knyttet til kurset). Multiattribut beslutningstaking,  Dominans. Porteføljeperspektiv. Kapitalverdimodellen - CAPM. Tilstandspreferansemodellen - State preference model. Risikojustering i og utenfor markedssammenheng. Relevant risiko. Bruk av markedsinformasjon. Opsjonsaspekter ved realinvesteringer. Kapitalrasjonering. Kapitalstrukturens betydning ved investeringbeslutninger. Investeringsatferd i tilfellet med finansielle krisekostnader. 
Læringsutbytte:

Dette kurset skal ta seg av beslutningsanalyser og realinvesteringer knyttet opp til bedrifter og under usikkerhet. Kurset vil ha en overvekt på teori og i kurset vil hovedvekten legges på å forstå og anvende forskjellige tilnærminger for å analysere og modellere beslutninger under usikkerhet. Dette innefatter også å beregne nåverdier på realinvesteringer som har innslag av fleksibitet å kunne tilpasse seg endringer i forutsetninger.  Dette vil senere danne grunnlag for beslutninger. I den forbindelsen benyttes en rekke oversiktlige problemstillinger og grunnmodeller med en enkel struktur, men som samtidig er så rike at de frembringer viktige generelle resultater.

Kunnskaper som studenter vil ha etter fullført kurs 

 • ha en utstrakt forståelse for teorier knyttet opp til vurdering og valg av prosjekter og realinvesteringer under usikkerhet. Dette innefatter nytteteori, kapitalverdimodellen, tilstandspreferansemodellen og optionsprisingsteori.
 • være kjent med hvordan optimering (linjær og stokastisk dynamisk programmering) kan brukes ved investeringsbeslutninger.
 • forstå hvordan begrensninger i kapital kan påvirke investeringsbeslutninger
 • forstå hvordan kapitalstrukturen kan innvirke på prosjektverdier og skape konflikter mellom beslutningstakere (aksjeeier og långiver)

Ferdigheter studenten kan etter å ha fullført kurs

 • analysere prosjekt med hensyn til å vurdere og kvantifisere  usikkerhet
 • vurdere usikkerhet på prosjekt- og porteføljenivå
 • koble prosjektevaluering til modeller for kapitalmarkedet (kapitalverdimodellen CAPM og tilstandspreferansemodellen TSP)
 • avgjøre hvilket analysenivå som er mest aktuell med tanke på relevant risiko og målgruppen for prosjektet
 • modellere og analysere investeringer med mulighet å tilpasse beslutninger etter at usikker informasjon gradvis avsløres, blant annet vha stokastisk dynamisk programmering
 • identifisere, modellere, analysere og i relativt stor grad verdivurdere realopsjoner
 • analysere investeringsvalg da tilgangen på kapital er begrenset
 •  redegjøre for hvordan finansiering kan innvirke på prosjektverdier og hvordan finansiell stress kan skape konflikter mellom långiver og aksjeeier.
 • oppdatere seg på ny forskning og kunnskap innenfor fagfeltet

Generell kompetanse som studenten vil ha etter fullført kurs

 • være i stand til å stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt i organisasjoner som jobber med prosjektanalyser og realinvesteringer
Læringsaktiviteter:
Forelesinger og gjennomgang av oppgaver.
Pensum:
Utvalgte artikkler og kapitler fra bøker innenfor faget
Forutsatte forkunnskaper:
BUS210, BUS220, BUS230
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave med fire delinnleveringer. Hvis studenten har godkjent obligatorisk aktivitet fra før, trenger ikke studenten å levere innleveringsoppgaven på nytt.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
BUS331  5 stp
Undervisningstid:
Ca 50 timer forelesninger og oppgavegjennomgang
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått