Course code BUS332

BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Medvirkende: Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-ØA   og M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Fra sikkerhet til usikkerhet. Risikomåling. Sensitivitetsanalyser. Scenarioanalyser. Forventet nytte. Strukturering av beslutninger.  Beslutningstrær. Beslutningskriterier, Verdi av informasjon. Subjektiva sannsynligheter, Stokastisk dynamisk programmering (med fokus på appliksjoner knyttet til kurset). Multiattribut beslutningstaking,  Dominans. Porteføljeperspektiv. Kapitalverdimodellen - CAPM. Tilstandspreferansemodellen - State preference model. Risikojustering i og utenfor markedssammenheng. Relevant risiko. Bruk av markedsinformasjon. Opsjonsaspekter ved realinvesteringer. Kapitalrasjonering. Kapitalstrukturens betydning ved investeringbeslutninger. Investeringsatferd i tilfellet med finansielle krisekostnader. 
Læringsutbytte:

Dette kurset skal ta seg av beslutningsanalyser og realinvesteringer knyttet opp til bedrifter og under usikkerhet. Kurset vil ha en overvekt på teori og i kurset vil hovedvekten legges på å forstå og anvende forskjellige tilnærminger for å analysere og modellere beslutninger under usikkerhet. Dette innefatter også å beregne nåverdier på realinvesteringer som har innslag av fleksibitet å kunne tilpasse seg endringer i forutsetninger.  Dette vil senere danner grunnlag for beslutninger . I den forbindelsen benyttes en rekke oversiktlige problemstillinger og grunnmodeller med en enkel struktur, men som samtidig er så rike at de frembringer viktige generelle resultater.

Studentene skal etter å ha fullført kurset:
- kunne foreta beslutninger og investeringsbeslutninger som er skikkelig underbygget med hensyn til å vurdere, kvantifisere og analysere usikkerhet
- kunne bruke forskjellige tilnærminger for vurdering av usikkerhet på prosjekt- og porteføljenivå
- kunne koble prosjektevaluering til modeller for kapitalmarkedet (kapitalverdimodellen CAPM og tilstandspreferansemodellen TSP)
- kunne avgjøre hvilket analysenivå som er mest aktuell med tanke på relevant risiko og målgruppen for prosjektet
- kunne modellere og analysere investeringer med mulighet å tilpasse beslutninger etter at usikker informasjon gradvis avsløres, blant annet vha stokastisk dynamisk programmering
- kunne identifisere, modellere, analysere og i viss utstrekning verdivurdere realopsjoner
- kunne analysere investeringsvalg da tilgangen på kapital er begrenset vha lineær programmering
- kunne redegjøre for hvordan bedriftens kapitalstruktur  kan innvirke på investeringsbeslutninger og gi grunn til uenighet mellom aksjeeiere og lånegivere vedrørende prosjektvalg. 

Læringsaktiviteter:
Forelesinger og øvelser med lærer til stede.
Pensum:
Utvalgte artikkler og kapitler fra bøker innenfor faget
Forutsatte forkunnskaper:
BUS210, BUS220, BUS230
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave med fire delinnleveringer.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
BUS331  5 stp
Undervisningstid:
Ca 50 timer forelesninger og presentasjoner
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått