BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Karl Jens Fredrik Bengtsson

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell.

Om dette emnet

Fra sikkerhet til usikkerhet. Risikomåling. Sensitivitetsanalyser. Scenarioanalyser. Forventet nytte. Strukturering av beslutninger. Beslutningstrær. Beslutningskriterier, Verdi av informasjon. Subjektive sannsynligheter, Stokastisk dynamisk programmering (med fokus på applikasjoner knyttet til kurset). Multiattributt beslutningstaking, Dominans. Porteføljeperspektiv. Kapitalverdimodellen - CAPM. Tilstandspreferansemodellen - State preference model. Risikojustering i og utenfor markedssammenheng. Relevant risiko. Bruk av markedsinformasjon. Opsjonsaspekter ved realinvesteringer. Kapitalstrukturens betydning ved investeringbeslutninger. Investeringsatferd i tilfellet med finansielle krisekostnader. Kognitive aspekter av beslutningstaking

Dette lærer du

Dette kurset skal ta seg av beslutningsanalyser og realinvesteringer knyttet opp til bedrifter og under usikkerhet. Kurset vil ha en overvekt på teori, på å forstå og anvende forskjellige tilnærminger for å analysere og modellere beslutninger under usikkerhet. Dette innbefatter også å beregne nåverdier på realinvesteringer som har innslag av fleksibilitet for å kunne tilpasse seg endringer i forutsetninger. Dette vil senere danne grunnlag for beslutninger. I den forbindelse benyttes en rekke oversiktlige problemstillinger og grunnmodeller med en enkel struktur, men som samtidig er så rike at de frembringer viktige generelle resultater.

Kunnskaper som studenter vil ha etter fullført kurs

 • ha en utstrakt forståelse for teorier knyttet opp til vurdering og valg av prosjekter og realinvesteringer under usikkerhet. Dette innbefatter nytteteori, kapitalverdimodellen, tilstandspreferansemodellen og opsjonsprisingsteori.
 • være kjent med hvordan optimering (lineær og stokastisk dynamisk programmering) kan brukes ved investeringsbeslutninger.
 • forstå hvordan begrensninger i kapital kan påvirke investeringsbeslutninger
 • forstå hvordan kapitalstrukturen kan innvirke på prosjektverdier og skape konflikter mellom beslutningstakere (aksjeeier og långiver)

Ferdigheter studenten kan etter å ha fullført kurset

 • analysere prosjekt med hensyn til å vurdere og kvantifisere usikkerhet
 • vurdere usikkerhet på prosjekt- og porteføljenivå
 • koble prosjektevaluering til modeller for kapitalmarkedet (kapitalverdimodellen CAPM og tilstandspreferansemodellen TSP)
 • avgjøre hvilket analysenivå som er mest aktuell med tanke på relevant risiko og målgruppen for prosjektet
 • modellere og analysere investeringer med mulighet for å tilpasse beslutninger etter at usikker informasjon gradvis avsløres, blant annet ved stokastisk dynamisk programmering
 • identifisere, modellere, analysere og i relativt stor grad verdivurdere realopsjoner
 • analysere investeringsvalg når tilgangen på kapital er begrenset
 • redegjøre for hvordan finansiering kan innvirke på prosjektverdier og hvordan finansielt stress kan skape konflikter mellom långiver og aksjeeier.
 • oppdatere seg på ny forskning og kunnskap innenfor fagfeltet

Generell kompetanse som studenten vil ha etter fullført kurs

 • være i stand til å stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt i organisasjoner som jobber med prosjektanalyser og realinvesteringer
 • Forelesinger og gjennomgang av oppgaver.

  Hovedsakelig Campus-undervisning

  Kompletterende digital undervisning - synkron og asynkron

 • Utvalgte artikkler og kapitler fra bøker innenfor faget
 • BUS210 og BUS220 eller tilsvarende.
 • En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. A-F

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Innleveringsoppgave med fire delinnleveringer. Hvis studenten har godkjent obligatorisk aktivitet fra før, trenger ikke studenten å levere innleveringsoppgaven på nytt.
 • 4 timer forelesninger og oppgavegjennomgang per uke
 • Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi. Emnet er også åpent for andre master studenter ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapskravene.