Course code BUS326

BUS326 Anvendt finansiell økonometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil ta for seg sentrale temaer og økonometriske problemstillinger innen analyse av data fra finans- og råvaremarkeder, - aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures, samt regnskapsdata og andre mikro-/makroøkonomiske data. Hvordan man skriver og presenterer et akademiske termpaper/oppgave er også sentralt i kurset.

Økonometriske tema som tas opp vil være (listen er ikke uttømmende og kan endres):

 • Deskriptiv analyse
 • Regresjonsanalyse
 • Prinsipal komponent analyse
 • Kvantilregresjon
 • Analyser av stasjonæritet og ko-integrasjon
 • Analyser av volatilitet og korrelasjon
 • Regimeswitch modeller
 • State Space modeller
 • Paneldata modeller
 • Diskret valg modeller
 • Simuleringsmodeller
 • Hvordan skrive empiriske paper / avhandlinger
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne empiriske analyser av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata, samt andre (mikro/makro) økonomiske data. Kandidaten vil får trening i å utarbeide empiriske termpaper som danner grunnlaget for videre jobb med master og eventuell PhD oppgaver, samt kvantitative analyser som ansatt i finanssektoren.  

Ferdigheter

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne laste ned data fra databaser som Thomson Reuter Eikon og fra andre databaser, samt kunne gjennomføre økonometriske analyser av finansielle markeder, regnskapsdata og andre økonomiske data med Excel og/eller annen programvare.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal etter fullført kurs være vel fortrolig med begreper, uttrykk og problemstillinger innen empiriske metoder i finans og økonomi og ha en solid forståelse for hvordan man samler inn data, utfører økonometriske analyser og presenterer disse skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av en blanding av tradisjonelle forelesninger og praktiske øvinger. Mesteparten av teorigjennomgang legges ut som videoforelesning. Det vil bli organisert tre 2 dagers seminarer hvor vi gjennomgår data innhenting og bruk av statistisk programvare sammen. Det forutsettes at studentene tar med seg egen laptop på seminarene og at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig data og programvare for empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata og andre økonomiske data. Det forutsettes videre at studentene holder seg aktivt og løpende orientert om utviklingen i finans- og varemarkedene (aksjer, opsjoner, futures, rente, valuta, oljepriser, el-priser m.v.) samt selskaper tilknyttet ulike bransjer og utviklingen i økonomien generelt.
Læringsstøtte:
Det vil bli lagt ut diverse materiale og programvare på Canvas og/eller Facebook. Studentene får tilgang til Thomson Reuter Eikon og forutsettes å bruke denne databasen aktivt. Studenter velger Excel, Eviews, Stata, R eller andre verktøy til analyse av data. I kurset vil Excel og Eviews for det meste bli benyttet.
Pensum:
Brooks C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press  + diverse hand-outs, artikler og nettsteder. Det blir også gitt referanse til andre lærebøker som støttelitteratur.
Forutsatte forkunnskaper:

Grunnleggende finans og finansinvesteringer og risikostyring. Det anbefales også at studentene er godt fortrolig med Excel

 

Anbefalte forkunnskaper:
Kjennskap til sentrale databaser innen finans som Thomson Reuter Eikon, som introduseres i BUS322
Obligatorisk aktivitet:
Et selvstendig termpaper må være godkjent for å kunne framstille seg for avsluttende eksamen. Studentene må også aktivt presentere deler av pensum for å få adgang til eksamen.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Hjemmeeksamen basert på teori (teller 50 %) og selvstendig individuelt termpaper (teller 50%). Det blir ikke organisert kontinuasjonseksamen i dette faget. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogrammer: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi.
Overlapp:
Emnet overlapper noe med ECN301 på enkelte tema.
Undervisningstid:
Forelesning 2 timer per uke (høsten 2020 gis undervisningen på nett).
Eksamensdetaljer: :