Course code BUS326

BUS326 Anvendt finansiell økonometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen 2019. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2020V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil ta for seg sentrale temaer og økonometriske problemstillinger innen analyse av data fra finans- og råvaremarkeder, - aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures, samt regnskapsdata og andre mikro-/makroøkonomiske data. Hvordan man skriver og presenterer et akademiske termpaper/oppgave er også sentralt i kurset.

Økonometriske tema som tas opp vil være (listen er ikke uttømmende og kan endres):

 • Deskriptiv analyse
 • Regresjonsanalyse
 • Prinsipal komponent analyse
 • Simuleringsmodeller / numeriske teknikker
 • Faktormodeller
 • Analyser av volatilitet (ARCH, GARCH)
 • Analyser av stasjonæritet og ko-integrasjon
 • Kopulas
 • Kvantilregresjoner
 • Logit/Probit-modeller
 • Regimeswitch modeller
 • Evaluering av modeller in-sample og out-sample
 • Verdsettelsesmodeller for renteinstrumenter og derivater
 • Analyse av implisitt volatilitet
 • Modeller for risikoanalyse (parametriske modeller, historisk simulering, monte carlo simuleringsmodeller)
 • Riskikoanalyse av opsjonsporteføljer
 • Modellrisiko
 • Scenarioanalyse og stresstesting
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne empiriske analyser av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata, samt andre (mikro/makro) økonomiske data. Kandidaten vil får trening i å utarbeide empiriske termpaper som danner grunnlaget for videre jobb med master og eventuell PhD oppgaver, samt kvantitative analyser som ansatt i finanssektoren.  

Ferdigheter

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne laste ned data fra databaser som Datastream og fra andre databaser, samt kunne gjennomføre økonometriske analyser av finansielle markeder, regnskapsdata og andre økonomiske data med Excel og/eller annen programvare.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal etter fullført kurs være vel fortrolig med begreper, uttrykk og problemstillinger innen empiriske metoder i finans og økonomi og ha en solid forståelse for hvordan man samler inn data, utfører økonometriske analyser og presenterer disse skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av en blanding av tradisjonelle forelesninger og praktiske øvinger. Det forutsettes at studentene tar med seg egen laptop på forelesningene og at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig data og programvare for empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata og andre økonomiske data. Det forutsettes videre at studentene holder seg aktivt og løpende orientert om utviklingen i finans- og varemarkedene (aksjer, opsjoner, futures, rente, valuta, oljepriser, el-priser m.v.) samt selskaper tilknyttet ulike bransjer og utviklingen i økonomien generelt.
Læringsstøtte:
Det vil bli lagt ut diverse materiale og programvare på Canvas og/eller Facebook. Studentene får tilgang til Datastream og forutsettes å bruke denne databasen aktivt. Studenter velger Excel, Eviews, Stata, R eller andre verktøy til analyse av data.
Pensum:
Alexander C., Market Risk Analysis, Wiley (4 volume textbooks) + diverse hand-outs, artikler og nettsteder. Det blir også gitt referanse til andre lærebøker som støttelittertur.
Forutsatte forkunnskaper:

Grunnleggende finans og finansinvesteringer og risikostyring tilsvarende BUS322. Det anbefales også at studentene er godt fortrolig med Excel

 

Anbefalte forkunnskaper:
Kjennskap til sentrale databaser innen finans, særlig Datastream eller Bloomberg.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av pensum og data-case.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Karakter A-F. Hjemmeeksamen basert på teori (teller 50 %) og selvstendig individuelt termpaper (teller 50%). Både hjemmeeksamen og individuelt termpaper må være bestått får å bestå kurset. Det blir ikke organisert kontinuasjonseksamen i dette faget. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogrammer: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi.
Overlapp:
Emnet overlapper 5 stp med ECN301.
Undervisningstid:

Ca 60 timer forelesninger og dataøvinger (inkludert studentenes presentasjoner av termpaper). 

Kurset gis som 4 samlinger av 2 intensive dager (tilsammen 8 dager).

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått