Course code BUS326

BUS326 Anvendt finansiell økonometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen 2019. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-ØA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil ta for seg sentrale temaer og økonometriske problemstillinger innen analyse av data fra finans- og råvaremarkeder, - aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures, samt regnskapsdata og andre mikro-/makroøkonomiske data. Hvordan man skriver og presenterer et akademiske termpaper/oppgave er også sentralt i kurset.

Økonometriske tema som tas opp vil være (listen er ikke uttømmende og kan endres):

  • Deskriptiv analyse av avkastning og risiko
  • Regresjonsanalyse, både tversnitts- og tidsserieanalyser
  • Kvantilregresjoner
  • Analyser av volatilitet  og korrelasjon(ARCH, GARCH)
  • Analyser av stasjonæritet og ko-integrasjon
  • Regimeswitch modeller
  • Paneldatametoder
  • Logit/Probit-modeller
  • Simuleringsmetoder
  • Hvordan skrive og presentere empiriske paper i finans
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne empiriske analyser av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata, samt andre (mikro/makro) økonomiske data. Kandidaten vil får trening i å utarbeide empiriske termpaper som danner grunnlaget for videre jobb med master og eventuell PhD oppgaver, samt kvantitative analyser som ansatt i finanssektoren.  

Ferdigheter

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne laste ned data fra databaser som Datastream og fra andre databaser, samt kunne gjennomføre økonometriske analyser av finansielle markeder, regnskapsdata og andre økonomiske data med Excel og/eller annen programvare.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal etter fullført kurs være vel fortrolig med begreper, uttrykk og problemstillinger innen empiriske metoder i finans og økonomi og ha en solid forståelse for hvordan man samler inn data, utfører økonometriske analyser og presenterer disse skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av en blanding av tradisjonelle forelesninger og praktiske øvinger. Det forutsettes at studentene tar med seg egen laptop på forelesningene og at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig data og programvare for empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata og andre økonomiske data. Det forutsettes videre at studentene holder seg aktivt og løpende orientert om utviklingen i finans- og varemarkedene (aksjer, opsjoner, futures, rente, valuta, oljepriser, el-priser m.v.) samt selskaper tilknyttet ulike bransjer og utviklingen i økonomien generelt.
Læringsstøtte:
Det vil bli lagt ut diverse materiale og programvare på studentweb og/eller Facebook. Studentene får tilgang til Datastream og forutsettes å bruke denne databasen aktivt. Studenter velger Excel, Eviews, Stata, R eller andre verktøy til analyse av data.
Pensum:

Pensum:

Brooks C., Introductory Econometrics for Finance, Cambrige university press + diverse hand-outs, artikler og nettsteder.

Tilleggslitteratur:

Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans og finansinvesteringer og risikostyring; statistikk/økonometri, mikroøkonomi. Det forutsettes også at studentene er godt fortrolig med Excel
Anbefalte forkunnskaper:
Kjennskap til sentrale databaser innen finans, særlig Datastream eller Bloomberg.
Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen basert på teori (teller 50%)

Semesteroppgave og presentasjon av oppgaven (teller 50%)

Semesteroppgaven og presentasjon av oppgaven må være bestått for å kunne avlegge eksamen. Det vil ikke bli organisert kontinuasjonseksamen i faget.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Bachelor i økonomi
Overlapp:
5 stp overlapp med BUS321 og 5 stp overlapp med BUS320.
Undervisningstid:
Ca 60 timer forelesninger og dataøvinger (inkludert studentenes presentasjoner av termpaper). Eksamensdetaljer / evaluering av termpaper: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått