BUS326 Anvendt finansiell økonometri

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Daumantas Bloznelis

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset fokuserer på økonometrisk analyse av finans- og råvaremarkeder. Finansiell teori kobles sammen med data fra sentrale finansielle databaser for å legge til rette for prognostisering, optimalisering og risikostyring. Ved å kombinere økonometrisk teori med omfattende programvareapplikasjoner, den praktiske tilnærmingen gir et forsprang for en masteroppgave i finans - og et innblikk i arbeidet til en kvantitativ analytiker.

De økonometriske temaer som skal dekkes inkluderer (listen er veiledende):

 • Tidsserieegenskaper, tidsforskyvede verdier, autokorrelasjon, stasjonaritet, enhetsrøtter og strukturelle brudd;
 • Autoregressiv glidende gjennomsnittsmodell (ARMA modell);
 • Vektorautoregresjon (VAR) og Granger-kausalitet;
 • Kointegrasjon og vektorfeilkorreksjonsmodell (VEC modell); og
 • Volatilitetsmodeller som f.eks. GARCH.

Dette lærer du

Kunnskaper

Studentene er kjent med

1. kjerneideer, prinsipper og modeller innen finansiell økonometri;

2. stiliserte fakta om finansielle data;

3. utvalgte kilder til finansielle data;

4. rollen til empirisk analyse i bruk, vurdering og utvikling av finansteori;

5. relevansen av økonometri for å løse prognose-, optimaliserings- og risikostyringsproblemer i finans.

Ferdigheter

Studentene kan

1. formulere en økonometrisk modell basert på finansteori og statistiske egenskaper ved dataene;

2. hente finansielle data fra utvalgte databaser;

3. implementere utvalgte finansøkonometriske modeller ved bruk av passende programvare;

4. vurdere de estimerte modellenes statistiske tilstrekkelighet;

5. tolke de estimerte modellene i forhold til finansteori;

6. gjennomføre utvalgte analyser innen finansiell prognostisering, optimalisering og risikostyring;

7. presentere empiriske funn og innpasse finansøkonometrisk analyse i en forskningsartikkel eller en masteroppgave.

Generell kompetanse:

Studentene

1. er klare over bruken av økonometrisk analyse for å utvikle og vurdere finansteori;

2. kan analysere og diskutere prognostisering, optimalisering og risikostyring i finans både konseptuelt og på implementeringsnivå;

3. kan bruke R eller annen passende programvare for å hente, manipulere, analysere og modellere finansielle data;

4. er klare over begrensningene ved empirisk økonometrisk analyse.

 • Kurset vil bestå av digitale forelesninger og fysiske øvingstimer (digitale øvingstimer for studenter som er i utlandet). Det forutsettes at studentene tar med seg egen laptop på øvingene og at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig data og programvare for empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder.
 • Kontortimer etter avtale.
 • Vil oppgis ved kursstart.
 • 1. Grunnleggende økonometri

  2. Grunnleggende programmering og databehandling (f.eks. BUS350 eller INF120)

  3. Grunnleggende investering og finansiering (BUS220 eller tilsvarende)

  4. Investeringsanalyse og risikostyring (BUS322 eller tilsvarende)

 • Semesteroppgave ved semesterslutt teller 100% av karakteren. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet.

  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, innhold av semesteroppgave og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Obligatorisk oppmøte på minst 70% av øvingstimer. Tre individuelle obligatoriske aktiviteter (godkjent/ ikke-godkjent) som består av en muntlig presentasjon/diskusjon og to individuelle skriftlige innleveringer. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig til og med neste gang emnet gis.
 • Emnet undervises på engelsk.
 • 6 timer undervisning pr uke, fordelt slik:

  2 timer digital undervisning;

  2 timer øvinger (på campus);

  2 timer digitale øvinger (for studenter som er i utlandet).

 • Emnet er forbeholdt studenter som tilhører et masterprogram ved NMBU. Det er også åpent for andre studenter med tilstrekkelig forkunnskap.