Course code BUS326

BUS326 Anvendt finansiell økonometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Torun Fretheim
Medvirkende: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil ta for seg sentrale temaer og økonometriske problemstillinger innen analyse av data fra finans- og råvaremarkeder, - aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures, samt regnskapsdata og andre mikro-/makroøkonomiske data. Hvordan man skriver og presenterer et akademiske termpaper/oppgave er også sentralt i kurset. Økonometriske tema som tas opp vil være deskriptiv analyse, regresjonsanalyse, tidsrekkemodeller, analyser av stasjonæritet og ko-integrasjon, modeller for volatilitet og korrelasjon. Tema og problemstillinger tar utgangspunkt i hypoteser og teorier i moderne finans.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne empiriske analyser av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata, samt andre (mikro/makro) økonomiske data. Kandidaten vil får trening i å utarbeide empiriske termpaper som danner grunnlaget for videre jobb med master og eventuell PhD oppgaver, samt kvantitative analyser som ansatt i finanssektoren.  

Ferdigheter

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne kunne gjennomføre vitenskapelige økonometriske analyser av problemstilinger innen finans og varemarkedsanalyse. .

Generell kompetanse:

Kandidaten skal etter fullført kurs være vel fortrolig med begreper, uttrykk og problemstillinger innen empiriske metoder i finans og økonomi og ha en solid forståelse for hvordan man samler inn data, utfører økonometriske analyser og presenterer disse skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av en blanding av tradisjonelle forelesninger og praktiske øvinger. Det forutsettes at studentene tar med seg egen laptop på øvingene og at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig data og programvare for empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder, regnskapsdata og andre økonomiske data. Det forutsettes videre at studentene holder seg aktivt og løpende orientert om utviklingen i finans- og varemarkedene (aksjer, opsjoner, futures, rente, valuta, oljepriser, el-priser m.v.) samt selskaper tilknyttet ulike bransjer og utviklingen i økonomien generelt.
Læringsstøtte:
Det vil bli lagt ut diverse materiale og programvare på Canvas og/eller Facebook. Studentene får tilgang til Thomson Reuter Eikon og forutsettes å bruke denne databasen aktivt. Studenter velger Excel, Eviews, Stata, R eller andre verktøy til analyse av data.
Pensum:
Brooks C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press  + diverse hand-outs, artikler og nettsteder. Det blir også gitt referanse til andre lærebøker som støttelitteratur.
Forutsatte forkunnskaper:

1. Grunnleggende økonometri.

2. Grunnleggende finansiering (BUS220 eller tilsvarende)

3. Investeringsanalyse og risikostyring (BUS322 eller tilsvarende)

 

Anbefalte forkunnskaper:

1. Kjennskap til sentrale databaser innen finans som Thomson Reuter Eikon, som introduseres i BUS322

2. Råvaremarkeder og derivater (BUS323 eller tilsvarende)

3. Corporate finance (BUS315 eller tilsvarende)

Obligatorisk aktivitet:
Tre obligatoriske innleveringer må vurderes som godkjent for å få gå opp til skriftlig slutteksamen. Innleveringene kan skje i grupper på inntil tre studenter. Gyldighet også etterfølgende år.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig 3.5 timer eksamen. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogrammer: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi.
Undervisningstid:
Forelesning 2 timer per uke. Øvinger 1 time per uke. Det vil kunne være aktuelt å legge inn intensive moduler (4-6 timer)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer