Course code BUS325

BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Atle Guttorm Guttormsen
Medvirkende: Erik Smith-Meyer
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet er lagt ned og ble gitt siste gang våren 2020.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. Emnet er lagt ned og ble gitt siste gang våren 2020.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil ta for seg rentebærende papirer som sertifikater, obligasjoner med og uten opsjoner, renteswapper, assetswapper, FRA's og andre rentepapirer som aktivt benyttes i det norske og internasjonale finansmarkedet. Studentene vil se på 1) hvorfor og hvordan rentepapirer utstedes og handles i markedene 2) arbitrasjefri prising av rentepapirer med og uten rentevolatilitet 3) metoder for å estimere renterisiko 4) modeller for å estimere kredittrisiko 5) verdivurdering og risikovurdering i rentepapirer med tilknyttede opsjoner 6) ulike teorier bak rentekurvens form 7) modellering av rentekurven. Studentene vil benytte seg av regneark (Excel) hvor vi vil analysere denne typen instrumenter.

Stikkord: finansiering av stat, kommune og bedrifter, rentesikring av lån, yield, durasjon, konveksitet, swapspread, opsjonsjustert spread, z-spread, kreditt-spread, kredittrisiko, caps, floors, swaptions, opsjoner (calls, puts), konvertibelt lån, rentekurve.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kunnskaper knyttet opp til rentemarkedet

Kunnskaper om forskjellige instrumenter på rentemarkedet

Kunnskaper om forskjellige prisingsmodeller for renteinstrument, inkludert arbitrasjefri prising med og uten rentevolatilitet

Kunnskaper om renteinstrumenters risiko og avkastning

Kunnskaper om kredittanalyse og modeller for kredittanalyse.

Kunnskaper om hvordan opsjoner påvirker verdi og risiko for utsteder og investor

Kunnskaper om rentekurven og modellering av denne

Ferdigheter:

Gjennomføre analyse av kredittmarkeder og de viktigste renteinstrumentene

Gjennomføre prising av renteinstrumenter

Gjennomføre en analyse av renterisiko

Gjennomføre en analyse av kredittrisiko

Gjennomføre en analyse av obligasjoner med opsjoner

Gjennomføre en analyse av rentekurven basert på modeller for rentekurvens form, volatilitet og utvikling

Generell kompetanse:

Studentene vil få en grundig og analytisk kunnskap om kredittmarkedene med tilhørende  instrumenter. De vil kunne bidra med problemløsning innen finansiering, investering, kredittanalyse av selskaper, i tillegg til generell og kvantitativ markedsanalyse.

Læringsaktiviteter:
- undervisning, oppgaver, selvstudium, excel regneark.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt vil bli annonsert i Canvas ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer. Eksamen teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

Emnet er lagt ned og ble gitt siste gang våren 2020.

Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: Master økonomi og administrasjon og Master samfunnsøkonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning: 52 t. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått - E / Ikke bestått