Course code BUS325

BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Espen Gaarder Haug, Sjur Westgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -M-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil ta for seg obligasjoner, renteswapper, assetswapper, FRA's og andre rentepapirer som aktivt benyttes i det norske og internasjonale finansmarkedet. Kurset vil se på bruken av slike instrumenter i stat, kommune, bedrifter og finansaktører. Verdien og risikoen i slike finansielle kontrakter. Investering, strategier og risiko forbundet med ulike typer rentepapirer. Kurset vil aktivt benytte seg av regneark (Excel) hvor vi vil analysere denne typen instrumenter.
Læringsutbytte:

Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen obligasjoner, renteswapper, assetswapper, FRA"s og andre former for renteinstrumenter. Kunnskapen er høyst relevant for en rekke jobber i privat og offentlig sektor som har med finansiering og investering å gjøre. Stikkord: finansiering av stat, kommune og bedrifter, rentesikring av lån, fondsforvaltning, yield, durasjon, konveksitet, swapspread, kreditt-spread, kredittrisiko, caps, floors, swaptions.

Hvor mye hver enkelt student faktisk tilegner seg av kunnskap vil i stor grad også påvirkes av egeninnsats. Dette kurset har stor arbeidsmengde og krever en betydelig egeninnsats.

Læringsaktiviteter:
- undervisning, oppgaver, selvstudium, excel regneark.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum oversikt gis ved kursstart
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer. Eksamen teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning: 35 t. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått