BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Torun Fretheim

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig, men ikke høst 2023.

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis ikke i studieåret 2023/2024. Emnet planlegges neste gang høst 2024.

Om dette emnet

Kurset vil ta for seg rentebærende papirer som sertifikater, obligasjoner med og uten opsjoner, renteswapper, assetswapper, FRA's og andre rentepapirer som aktivt benyttes i det norske og internasjonale finansmarkedet.

Studentene vil lære om:

 1. Hvorfor og hvordan rentepapirer utstedes og handles i markedene
 2. Arbitrasjefri prising av rentepapirer med og uten rentevolatilitet
 3. Metoder for å estimere renterisiko
 4. Modeller for å estimere kredittrisiko
 5. Verdivurdering og risikovurdering i rentepapirer med tilknyttede opsjoner
 6. Ulike teorier bak rentekurvens form
 7. Modellering av rentekurven.

Regneark (Excel) vil benyttes aktivt for å analysere denne typen instrumenter.

Stikkord: finansiering av stat, kommuner og bedrifter, rentesikring av lån, yield, durasjon, konveksitet, swapspread, opsjonsjustert spread, z-spread, kredittspread, kredittrisiko, caps, floors, swaptions, opsjoner, konvertible lån, rentekurve.

Dette lærer du

Kunnskaper

Etter fullført emne har studenten:

 • Kunnskaper om rentemarkedet
 • Kunnskaper om forskjellige renteinstrumenter
 • Kunnskaper om forskjellige prisingsmodeller for renteinstrumenter, inkludert arbitrasjefri prising med og uten rentevolatilitet
 • Kunnskaper om renteinstrumenters risiko og avkastning
 • Kunnskaper om kredittanalyse og modeller for kredittanalyse
 • Kunnskaper om hvordan opsjoner påvirker verdi og risiko for utsteder og kjøper
 • Kunnskaper om rentekurven og modellering av denne

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • Gjennomføre analyse av kredittmarkeder og de viktigste renteinstrumentene
 • Gjennomføre prising av renteinstrumenter
 • Gjennomføre en analyse av renterisiko
 • Gjennomføre en analyse av kredittrisiko
 • Gjennomføre en analyse av obligasjoner med opsjoner
 • Gjennomføre en analyse av rentekurven basert på modeller for rentekurvens form, volatilitet og utvikling

Generell kompetanse

Etter fullført emne:

 • Kan studenten drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet
 • Har studenten opparbeidet evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor fagområdet
 • Kan studenten bidra med problemløsning innen finansiering, investering, kredittanalyse av selskaper, i tillegg til generell og kvantitativ markedsanalyse
 • - undervisning, oppgaver, selvstudium, regneark.
 • Pensumoversikt vil bli annonsert i Canvas ved kursstart.
 • BUS220 Finansiering og investering eller tilsvarende.

  Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.

 • Avsluttende skriftlig eksamen (åpen bok), 3,5 timer. Eksamen teller 100%.
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Fire av fem obligatoriske innleveringer må være godkjent for å ha rett til å ta avsluttende eksamen. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i ett år.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • Forelesning: 4 timer per uke.
 • Bokstavkarakterer
 • Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: Master økonomi og administrasjon og Master samfunnsøkonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene.